„CENTRUM MEDYCZNE HANSA-REHABILITACJA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-12-04 godz. 14:18:04
Numer KRS: 0000869541
Numer REGON: 200212575
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-11-16
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-11-16
Sygnatura akt[BI.XII NS-REJ.KRS/10306/20/718]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-11-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„CENTRUM MEDYCZNE HANSA-REHABILITACJA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-11-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-11-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁYSTOK gmina BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK2020-11-16 do dziś
2. Adresmiejscowość BIAŁYSTOK ulica UL. CHOROSZCZAŃSKA nr domu 24 kod pocztowy 15-732 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA 2020-11-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki131.08.2020 R. W KN HALINY SIEKLUCKIEJ W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 2700/20202020-11-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-11-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-11-16 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI JAWNEJ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ WG. ART.562, 563, 581 I 582 KSH. UCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU PODJĘTA 31.08.2020 R. PRZEZ WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI JAWNEJ.2020-11-16 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firma„CENTRUM MEDYCZNE HANSA - REHABILITACJA” SPÓŁKA JAWNA WOJCIECH CZUBEK, STEFAN STANKIEWICZ,2020-11-16 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-11-16 do dziś
3. Numer w rejestrze0000313927 2020-11-16 do dziś
5. Numer REGON2002125752020-11-16 do dziś
6. Numer NIP54230891742020-11-16 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma,,CENTRUM MEDYCZNE HANSA-REHABILITACJA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3868104352020-11-16 do dziś
4. Numer KRS0000855881 2020-11-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-11-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANKIEWICZ2020-11-16 do dziś
2. ImionaSTEFAN2020-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON640225036352020-11-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-11-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-11-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-11-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-11-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-11-16 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.000 (DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH2020-11-16 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego326.025 (TRZYSTA DWADZIEŚCIA SZEŚĆ TYSIĘCY DWADZIEŚCIA PIĘĆ) ZŁOTYCH2020-11-16 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2020-11-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.000 (DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH2020-11-16 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2020-11-16 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZUBEK2020-11-16 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2020-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON671231021722020-11-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-11-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-11-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-11-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-11-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-11-16 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.000 (DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH2020-11-16 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego326.025 (TRZYSTA DWADZIEŚCIA SZEŚĆ TYSIĘCY DWADZIEŚCIA PIĘĆ) ZŁOTYCH2020-11-16 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2020-11-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.000 (DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH2020-11-16 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2020-11-16 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-11-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE2020-11-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firma,,CENTRUM MEDYCZNE HANSA-REHABILITACJA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3868104352020-11-16 do dziś
4. Numer KRS0000855881 2020-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2020-11-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy186 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2020-11-16 do dziś
286 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2020-11-16 do dziś
347 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-11-16 do dziś
447 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-11-16 do dziś
547 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-11-16 do dziś
647 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-11-16 do dziś
747 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-11-16 do dziś
847 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów