MAGIER STERNICZUK ZWOLIŃSKA KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA PARTNERSKA

Stan na dzień 2020-11-21 godz. 00:20:55
Numer KRS: 0000869532
Numer REGON: 387546360
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-11-17
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-11-17
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/37405/20/929]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA PARTNERSKA2020-11-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaMAGIER STERNICZUK ZWOLIŃSKA KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA PARTNERSKA2020-11-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-11-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-11-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-11-17 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. GENEWSKA nr domu 25 kod pocztowy 03-940 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-11-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki105.10.2020 R.2020-11-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-11-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane partnerów
1
1. NazwiskoMAGIER2020-11-17 do dziś
2. ImionaKAMIL RAFAŁ2020-11-17 do dziś
3. Numer PESEL861202082162020-11-17 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2020-11-17 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-11-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-11-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-11-17 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-11-17 do dziś
2
1. NazwiskoSTERNICZUK2020-11-17 do dziś
2. ImionaMAREK TADEUSZ2020-11-17 do dziś
3. Numer PESEL861006054792020-11-17 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2020-11-17 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-11-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-11-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-11-17 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-11-17 do dziś
3
1. NazwiskoZWOLIŃSKA2020-11-17 do dziś
2. ImionaMONIKA ANNA2020-11-17 do dziś
3. Numer PESEL860729063292020-11-17 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2020-11-17 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-11-17 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-11-17 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuPARTNERZY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-11-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY PARTNER MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2020-11-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę lub osób wchodzących w skład zarządu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAGIER2020-11-17 do dziś
2. ImionaKAMIL RAFAŁ2020-11-17 do dziś
3. Numer PESEL861202082162020-11-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTERNICZUK2020-11-17 do dziś
2. ImionaMAREK TADEUSZ2020-11-17 do dziś
3. Numer PESEL861006054792020-11-17 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaZWOLIŃSKA2020-11-17 do dziś
2. ImionaMONIKA ANNA2020-11-17 do dziś
3. Numer PESEL860729063292020-11-17 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2020-11-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów