MURAPOL PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BBA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-05-11 godz. 09:39:02
Numer KRS: 0000869466
Numer REGON: 242953965
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-11-13
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2021-04-28
Sygnatura akt[BB.VIII NS-REJ.KRS/3401/21/23]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2020-11-13 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 242953965 NIP 54721431462020-11-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaMURAPOL PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BBA SPÓŁKA JAWNA2020-11-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-11-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKO-BIAŁA gmina BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA2020-11-13 do dziś
2. Adresmiejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica UL. PARTYZANTÓW nr domu 49 kod pocztowy 43-300 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA 2020-11-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki109.10.2020 R.2020-11-13 do dziś
25.02.2021 R., AKT NOTARIALNY, REPERTORIUM A NUMER 559/2021, NOTARIUSZ ANETA KENSOŃ, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. PARTYZANTÓW 41/6 - ZMIENIONO §6, §7 I §13; - PRZYJĘTO NOWY TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2021-02-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-11-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-11-13 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ POD FIRMĄ MURAPOL PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BBA SPÓŁKA KOMANDYTOWA W BIELSKU-BIAŁEJ, NA MOCY UCHWAŁY NR 1 WSPÓLNIKÓW TEJ SPÓŁKI Z DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU - AKT NOT. REP. A NR 4089/2020 NOTARIUSZ ANETA KENSOŃ KANC. NOT. W BIELSKU-BIAŁEJ2020-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaMURAPOL PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BBA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-11-13 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-11-13 do dziś
3. Numer w rejestrze0000515919 2020-11-13 do dziś
5. Numer REGON2429539652020-11-13 do dziś
6. Numer NIP54721431462020-11-13 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMURAPOL PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2429088122020-11-13 do dziś
4. Numer KRS0000418705 2020-11-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMURAPOL SPÓŁKA AKCYJNA2020-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0726956872020-11-13 do dziś
4. Numer KRS0000275523 2020-11-13 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMFM CAPITAL 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (WSPÓLNIK ZBIOROWY WRAZ Z MFM CAPITAL 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, MFM CAPITAL 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, MFM CAPITAL 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ MFM CAPITAL 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ)2021-04-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3659954832021-04-28 do dziś
4. Numer KRS0000650575 2021-04-28 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMFM CAPITAL 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (WSPÓLNIK ZBIOROWY WRAZ Z MFM CAPITAL 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, MFM CAPITAL 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, MFM CAPITAL 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ MFM CAPITAL 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ)2021-04-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3659987772021-04-28 do dziś
4. Numer KRS0000650618 2021-04-28 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMFM CAPITAL 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (WSPÓLNIK ZBIOROWY WRAZ Z MFM CAPITAL 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, MFM CAPITAL 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, MFM CAPITAL 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ MFM CAPITAL 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ)2021-04-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3659980102021-04-28 do dziś
4. Numer KRS0000650590 2021-04-28 do dziś
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMFM CAPITAL 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (WSPÓLNIK ZBIOROWY WRAZ Z MFM CAPITAL 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, MFM CAPITAL 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, MFM CAPITAL 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ MFM CAPITAL 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ)2021-04-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3660115952021-04-28 do dziś
4. Numer KRS0000650640 2021-04-28 do dziś
7
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMFM CAPITAL 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (WSPÓLNIK ZBIOROWY WRAZ Z MFM CAPITAL 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, MFM CAPITAL 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, MFM CAPITAL 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ MFM CAPITAL 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ)2021-04-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3660042182021-04-28 do dziś
4. Numer KRS0000650632 2021-04-28 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-11-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE NA ZEWNĄTRZ I OŚWIADCZENIA WOBEC OSÓB TRZECICH W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KAŻDORAZOWO MURAPOL PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W BIELSKU-BIAŁEJ ZGODNIE Z REPREZENTACJĄ OKREŚLONĄ UMOWĄ SPÓŁKI.2020-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMURAPOL PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2429088122020-11-13 do dziś
4. Numer KRS0000418705 2020-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-11-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2020-11-13 do dziś
269 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2020-11-13 do dziś
343 31 Z TYNKOWANIE2020-11-13 do dziś
443 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2020-11-13 do dziś
543 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2020-11-13 do dziś
643 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2020-11-13 do dziś
743 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-11-13 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-11-13 do dziś
977 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2020-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów