PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-INŻYNIERYJNE KOBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000869432
Numer REGON: 387510474
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-11-16
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2021-04-23
Sygnatura akt[KO.IX NS-REJ.KRS/2625/21/400]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W KOSZALINIE IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-11-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-INŻYNIERYJNE KOBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-11-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-11-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat KOSZALIN gmina KOSZALIN miejscowość KOSZALIN2020-11-16 do dziś
2. Adresmiejscowość KOSZALIN ulica UL. POŁCZYŃSKA nr domu 64 kod pocztowy 75-816 poczta KOSZALIN kraj POLSKA 2020-11-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ ZAWARTA DNIA 27.10.2020R. PRZED NOTARIUSZEM ROMANEM CZERNIKIEWICZEM (KANCELARIA NOTARIALNA W KOSZALINIE) AKT NOTARIALNY, REP.A NR 10403/2020.2020-11-16 do dziś
218.03.2021R. REP „A” NR 2912/2021, NOTARIUSZ ROMAN CZERNIKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KOSZALINIE, ZMIANA §5 UMOWY SPÓŁKI.2021-04-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-11-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-INŻYNIERYJNE KOBET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0038210002020-11-16 do dziś
4. Numer KRS0000069946 2020-11-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-11-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBICZ2020-11-16 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2020-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-11-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-11-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-11-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-11-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-11-16 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000 ZŁ2020-11-16 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego4.518.800ZŁ (CZTERY MILIONY PIĘĆSET OSIEMNAŚCIE TYSIĘCY OSIEMSET ZŁOTYCH)2021-04-23 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2021-04-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego490.000 ZŁ2020-11-16 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2020-11-16 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego4.028.800ZŁ(CZTERY MILIONY DWADZIEŚCIA OSIEM TYSIĘCY OSIEMSET ZŁOTYCH)2021-04-23 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2021-04-23 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTB KOBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3806441542020-11-16 do dziś
4. Numer KRS0000740944 2020-11-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-11-16 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000 ZŁ2020-11-16 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.120.660,19 ZŁ2020-11-16 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2020-11-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.120.660,19 ZŁ2020-11-16 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2020-11-16 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBICZ2020-11-16 do dziś
2. ImionaTOMASZ2020-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-11-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-11-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-11-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-11-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-11-16 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000 ZL2020-11-16 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.107.200ZŁ (JEDEN MILION STO SIEDEM TYSIĘCY DWIEŚCIE ZŁOTYCH)2021-04-23 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2021-04-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego100.000 ZŁ2020-11-16 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2020-11-16 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego1.007.200ZŁ (JEDEN MILION SIEDEM TYSIĘCY DWIEŚCIE ZŁOTYCH)2021-04-23 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2021-04-23 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-11-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓLKE REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ JEDNOOSOBOWO.2020-11-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firma„PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-INŻYNIERYJNE KOBET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0038210002020-11-16 do dziś
4. Numer KRS0000069946 2020-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-11-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-11-16 do dziś
243 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2020-11-16 do dziś
343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2020-11-16 do dziś
443 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2020-11-16 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-11-16 do dziś
668 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2020-11-16 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-11-16 do dziś
868 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-11-16 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów