KKW WOJCIECH KWIECIEŃ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2020-11-21 godz. 00:20:55
Numer KRS: 0000869424
Numer REGON: 361684190
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-11-17
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-11-17
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/27934/20/989]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2020-11-17 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 361684190 NIP 51302409522020-11-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKKW WOJCIECH KWIECIEŃ SPÓŁKA JAWNA2020-11-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-11-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-11-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2020-11-17 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. ŚW. JANA nr domu 2 nr lokalu IV kod pocztowy 31-018 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2020-11-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UCHWAŁA NR 1/09/2020 ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI KKW KATARZYNA ZYGMUNTOWICZ, KRZYSZTOF HORNIG, WOJCIECH KWIECIEŃ SPÓŁKA CYWILNA Z DNIA 14.09.2020R. - ANEKS NR 1 DO UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 29.05.2015R.2020-11-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-11-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2020-11-17 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI KKW KATARZYNA ZYGMUNTOWICZ, KRZYSZTOF HORNIG, WOJCIECH KWIECIEŃ SPÓŁKA CYWILNA NR 1/09/2020 Z DNIA 14.09.2020R. DANE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ PRZEKSZTAŁCANEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ; KATARZYNA ZYGMUNTOWICZ VIVA - NIP 6762420318, REGON 361199944; KRZYSZTOF HORNIG CRYSTAL - NIP 6792798062, REGON 368294150; WOJCIECH KWIECIEŃ FIRMA HANDLOWA - NIP 9451224226, REGON 351044847.2020-11-17 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaKKW KATARZYNA ZYGMUNTOWICZ, KRZYSTZOF HORNIG, WOJCIECH KWIECIEŃ S.C.,2020-11-17 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA,2020-11-17 do dziś
5. Numer REGON3616841902020-11-17 do dziś
6. Numer NIP51302409522020-11-17 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZYGMUNTOWICZ2020-11-17 do dziś
2. ImionaKATARZYNA ANNA2020-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON920814121662020-11-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-11-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-11-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHORNIG2020-11-17 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ADAM2020-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON490116181182020-11-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-11-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-11-17 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWIECIEŃ2020-11-17 do dziś
2. ImionaWOJCIECH MIROSŁAW2020-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON660703127572020-11-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-11-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-11-17 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-11-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ WSPÓLNICY KRZYSZTOF HORNIG I WOJCIECH KWIECIEŃ, PRZY CZYM KAŻDY Z NICH MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. OD REPREZENTACJI SPÓŁKI WYŁĄCZONY JEST WSPÓLNIK KATARZYNA ZYGMUNTOWICZ2020-11-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHORNIG2020-11-17 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ADAM2020-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON490116181182020-11-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWIECIEŃ2020-11-17 do dziś
2. ImionaWOJCIECH MIROSŁAW2020-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON660703127572020-11-17 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2020-11-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2020-11-17 do dziś
247 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2020-11-17 do dziś
355 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2020-11-17 do dziś
455 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2020-11-17 do dziś
556 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2020-11-17 do dziś
656 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2020-11-17 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-11-17 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-11-17 do dziś
985 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-11-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów