METIKAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-12-01 godz. 12:33:38
Numer KRS: 0000869366
Numer REGON: 022393465
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-11-13
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-11-13
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/20911/20/647]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-11-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaMETIKAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-11-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-11-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ŚWIDNICKI gmina ŻARÓW miejscowość ŻARÓW2020-11-13 do dziś
2. Adresmiejscowość ŻARÓW ulica UL. KWIATOWA nr domu 5 kod pocztowy 58-130 poczta ŻARÓW kraj POLSKA 2020-11-13 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@METIKAM.PL2020-11-13 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.METIKAM.PL2020-11-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ ZAWARTA Z FORMIE AKTU NOTARIALNEGO Z DNIA 27.08.2020 R. PRZED NOTARIUSZEM KATARZYNĄ SWĘDROWSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ KATARZYNA SWĘDROWSKA AGNIESZKA KOGUT S.C. WE WROCŁAWIU, REP. A NR 9050/20202020-11-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-11-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-11-13 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE ZE SPÓŁKI METIKAM ŚWIDERSKI SPÓŁKA JAWNA NA PODSTAWIE UCHWAŁY PODJĘTEJ PRZEZ WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI JAWNEJ NA ZEBRANIU ZAPROTOKOŁOWANYM W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO PRZEZ NOTARIUSZ KATARZYNĘ SWĘDROWSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ KATARZYNA SWĘDROWSKA AGNIESZKA KOGUT S.C. WE WROCŁAWIU, REP. A NR 9047/2020. W IMIENIU SPÓŁKI MERIKAM SP. Z O.O. WYSTĘPOWAŁ RAFAŁ KULDIBA, PEŁNOMOCNIK SPÓŁKI POWOŁANY W TRYBIE ART. 210 KSH NA PODSTAWIE UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW ZAPROTOKOŁOWANEJ W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO PRZEZ NOTARIUSZ KATARZYNĘ SWĘDROWSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ KATARZYNA SWĘDROWSKA AGNIESZKA KOGUT S.C. WE WROCŁAWIU , REP. A NR 9045/2020.2020-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaMETIKAM ŚWIDERSKI, SPÓŁKA JAWNA2020-11-13 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-11-13 do dziś
3. Numer w rejestrze0000505971 2020-11-13 do dziś
5. Numer REGON0223934652020-11-13 do dziś
6. Numer NIP88427505272020-11-13 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMETIKAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3859016672020-11-13 do dziś
4. Numer KRS0000837239 2020-11-13 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIDERSKA2020-11-13 do dziś
2. ImionaRITA KATARZYNA2020-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON830414152242020-11-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-11-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-11-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-11-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-11-13 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-11-13 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2020-11-13 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego183.390,30 ZŁ WKŁAD PRZENIESIONY W CAŁOŚCI Z PRZEKSZTAŁCANEJ SPÓŁKI JAWNEJ2020-11-13 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2020-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego183.390,30 ZŁ WKŁAD PRZENIESIONY W CAŁOŚCI Z PRZEKSZTAŁCANEJ SPÓŁKI JAWNEJ2020-11-13 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-11-13 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIDERSKI2020-11-13 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ LUBOMIR2020-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON780826095182020-11-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-11-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-11-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-11-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-11-13 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-11-13 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2020-11-13 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego703.554,49 ZŁ WKŁAD PRZENIESIONY W CAŁOŚCI Z PRZEKSZTAŁCANEJ SPÓŁKI JAWNEJ2020-11-13 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2020-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego703.554,49 ZŁ WKŁAD PRZENIESIONY W CAŁOŚCI Z PRZEKSZTAŁCANEJ SPÓŁKI JAWNEJ2020-11-13 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-11-13 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-11-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNIE WSPÓLNIKOWI ODPOWIADAJĄCEMU BEZ OGRANICZEŃ (KOMPLEMENTARIUSZOWI) JEDNOOSOBOWO ALBO PROKURENTOWI.2020-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMETIKAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3859016672020-11-13 do dziś
4. Numer KRS0000837239 2020-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2020-11-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy123 70 Z CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA2020-11-13 do dziś
225 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2020-11-13 do dziś
325 50 Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW2020-11-13 do dziś
425 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2020-11-13 do dziś
525 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2020-11-13 do dziś
625 91 Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH2020-11-13 do dziś
725 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-11-13 do dziś
833 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2020-11-13 do dziś
933 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2020-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów