P.H.OTTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-11-27 godz. 22:44:20
Numer KRS: 0000869311
Numer REGON: 592153742
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-11-13
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-11-13
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/30562/20/256]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-11-13 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 592153742 NIP 77322239442020-11-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaP.H.OTTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-11-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-11-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat TOMASZOWSKI gmina ROKICINY miejscowość ROKICINY-KOLONIA2020-11-13 do dziś
2. Adresmiejscowość ROKICINY-KOLONIA ulica UL. ŁÓDZKA nr domu 12A kod pocztowy 97-221 poczta ROKICINY-KOLONIA kraj POLSKA 2020-11-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.10.2020R. NOTARIUSZ ADAM GRAD, KANCELARIA NOTARIALNA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM, REP.A NR 16665/20202020-11-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-11-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-11-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2020-11-13 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE P.H. „OTTIMA” S.C. JACEK KOBALCZYK, DARIUSZ MIŚKIEWICZ Z SIEDZIBĄ W ROKICINACH - KOLONII (REGON 592153742, NIP 7732223944) W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ; UCHWAŁA W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ P.H. „OTTIMA” S.C. JACEK KOBALCZYK, DARIUSZ MIŚKIEWICZ W SPÓŁKĘ P.H.OTTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, PODJĘTA W DNIU 26.10.2020R. NOTARIUSZ ADAM GRAD, KANCELARIA NOTARIALNA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM, REP.A NR 16665/2020 WSPÓLNICY SPÓLKI CYWILNEJ: JACEK KOBALCZYK (NIP: 7731319412, REGON: 100674882), DARIUSZ MIŚKIEWICZ (NIP: 7731432290, REGON: 100674913)2020-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaP.H. „OTTIMA” S.C., JACEK KOBALCZYK, DARIUSZ MIŚKIEWICZ,2020-11-13 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2020-11-13 do dziś
6. Numer NIP77322239442020-11-13 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIŚKIEWICZ2020-11-13 do dziś
2. ImionaDARIUSZ JULIUSZ2020-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON740527144372020-11-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2020-11-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-11-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOBALCZYK2020-11-13 do dziś
2. ImionaJACEK TOMASZ2020-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON630209112192020-11-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2020-11-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-11-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2020-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1100000,00 ZŁ2020-11-13 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-11-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE JEDNAKŻE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA O RÓWNOWARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 1.000.000 ZŁ (MILION ZŁOTYCH) JEDNORAZOWO LUB W PRZYPADKU ŚWIADCZEŃ OKRESOWYCH - 1.000.000 ZŁ (MILION ZŁOTYCH) W SKALI ROKU, OD DNIA DOKONANIA CZYNNOŚCI, ZARZAD REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH RAZEM LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2020-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOBALCZYK2020-11-13 do dziś
2. ImionaJACEK TOMASZ2020-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON630209112192020-11-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-11-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-11-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIŚKIEWICZ2020-11-13 do dziś
2. ImionaDARIUSZ JULIUSZ2020-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON740527144372020-11-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-11-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-11-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy114 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ2020-11-13 do dziś
246 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2020-11-13 do dziś
347 82 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2020-11-13 do dziś
447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2020-11-13 do dziś
552 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2020-11-13 do dziś
668 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2020-11-13 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-11-13 do dziś
877 WYNAJEM I DZIERŻAWA2020-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów