NEPTUN MIESZKANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-11 godz. 13:53:20
Numer KRS: 0000869296
Numer REGON: 387510741
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-11-16
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2020-11-27
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/21166/20/520]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-11-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaNEPTUN MIESZKANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-11-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-11-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2020-11-16 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. MICHAŁA KLEOFASA OGIŃSKIEGO nr domu 15 kod pocztowy 71-431 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2020-11-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 5 LISTOPADA 2020 R., REP. A NR 19195/2020, NOTARIUSZ DOROTA ANDRZEJEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE2020-11-16 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 12 LISTOPADA 2020 R., REP. A NR 19321/2020, NOTARIUSZ DOROTA ANDRZEJEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, ZMIENIONO W §8 UST.2 UMOWY SPÓŁKI.2020-11-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-11-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-11-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPODZIAŁ2020-11-16 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleNEPTUN MIESZKANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POWSTAŁA Z PODZIAŁU NEPTUN DEVELOPER SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE (KRS 0000005053) W TRYBIE ART. 529 PAR. 1 PKT 4) KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI NEPTUN MIESZKANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE Z DNIA 05 LISTOPADA 2020 R., REP. A NUMER 19202/2020 ORAZ UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW NEPTUN DEVELOPER SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 05 LISTOPADA 2020 R., REP. A NR 19189/2020 O PODZIALE NA PODSTAWIE ART. 529 §1 PKT 4) KSH ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZ DOROTĘ ANDRZEJEWSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W SZCZECINIE.2020-11-16 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaNEPTUN DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,2020-11-16 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-11-16 do dziś
3. Numer w rejestrze0000005053 2020-11-16 do dziś
5. Numer REGON8120845922020-11-16 do dziś
6. Numer NIP85127045992020-11-16 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRĄSZKOWSKA2020-11-16 do dziś
2. ImionaJOLANTA2020-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały9.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.100.000,00 ZŁ.2020-11-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-11-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000000,00 ZŁ2020-11-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport110000000,00 ZŁ2020-11-16 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-11-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE NIEZALEŻNIE OD RODZAJU SPRAWY I JEJ WARTOŚCI, NATOMIAST POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ WEDŁUG ZASADY - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2020-11-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYBAK2020-11-27 do dziś
2. ImionaSYLWIA JOANNA2020-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-11-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-11-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAWECKA2020-11-27 do dziś
2. ImionaDOROTA JOLANTA2020-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-11-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-11-27 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRĄSZKOWSKA2020-11-16 do dziś
2. ImionaJOLANTA2020-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-11-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoDRĄSZKOWSKI2020-11-27 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW KAZIMIERZ2020-11-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-11-27 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-11-27 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-11-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-11-16 do dziś
243 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2020-11-16 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-11-16 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-11-16 do dziś
568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów