HEALTHY SUPPLEMENTS ZONE SUWALD SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-05-11 godz. 09:39:02
Numer KRS: 0000869281
Numer REGON: 387520751
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-11-13
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2020-12-02
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/21897/20/591]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2020-11-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHEALTHY SUPPLEMENTS ZONE SUWALD SPÓŁKA JAWNA2020-11-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-11-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat BOLESŁAWIECKI gmina BOLESŁAWIEC miejscowość BOLESŁAWIEC2020-11-13 do dziś
2. Adresmiejscowość BOLESŁAWIEC ulica UL. FRYDERYKA CHOPINA nr domu 19 kod pocztowy 59-700 poczta BOLESŁAWIEC kraj POLSKA 2020-11-13 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejINFO@MASS-ZONE.EU2020-11-13 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.MASS-ZONE.EU2020-11-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki114.10.2020 R.2020-11-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-11-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOŚLAD2020-11-13 do dziś
2. ImionaMARCIN DARIUSZ2020-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-11-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-11-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUK2020-11-13 do dziś
2. ImionaMATEUSZ PAWEŁ2020-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-11-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-11-13 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUWALD2020-11-13 do dziś
2. ImionaBARTOSZ ADAM2020-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-11-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-11-13 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLIWIŃSKI2020-11-13 do dziś
2. ImionaDAMIAN GRZEGORZ2020-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-11-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-11-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-11-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-11-13 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-11-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW. DOKONANIE CZYNNOŚCI O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 100.000 ZŁ BRUTTO (STO TYSIĘCY ZŁ BRUTTO) WYMAGA ZGODY WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW WYRAŻONEJ NA PIŚMIE.2020-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOŚLAD2020-11-13 do dziś
2. ImionaMARCIN DARIUSZ2020-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUK2020-11-13 do dziś
2. ImionaMATEUSZ PAWEŁ2020-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-13 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUWALD2020-11-13 do dziś
2. ImionaBARTOSZ ADAM2020-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-13 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLIWIŃSKI2020-11-13 do dziś
2. ImionaDAMIAN GRZEGORZ2020-12-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2020-11-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-11-13 do dziś
247 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-11-13 do dziś
352 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2020-11-13 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-11-13 do dziś
570 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2020-11-13 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-11-13 do dziś
782 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2020-11-13 do dziś
882 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2020-11-13 do dziś
982 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2020-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów