SOCHA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2020-11-21 godz. 00:20:55
Numer KRS: 0000869267
Numer REGON: 200249845
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-11-13
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-11-13
Sygnatura akt[BI.XII NS-REJ.KRS/10640/20/899]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2020-11-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSOCHA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA JAWNA2020-11-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-11-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁYSTOK gmina BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK2020-11-13 do dziś
2. Adresmiejscowość BIAŁYSTOK ulica UL. AL. 1000LECIA PAŃSTWA POLSKIEGO nr domu 10 nr lokalu 34 kod pocztowy 15-111 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA 2020-11-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki120.10.2020 R. W KN JANUSZA DĄBROWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 23726/2020 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ JAWNĄ2020-11-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-11-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-11-13 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA NR 1/10.2020 R. ZEBRANIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ SOCHA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W BIAŁYMSTOKU Z DNIA 20.10.2020 R.2020-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaSOCHA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA KOMANDYTOWA,2020-11-13 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-11-13 do dziś
3. Numer w rejestrze0000320146 2020-11-13 do dziś
5. Numer REGON2002498452020-11-13 do dziś
6. Numer NIP96619812412020-11-13 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOCHA2020-11-13 do dziś
2. ImionaMICHAŁ KAMIL2020-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON820727039732020-11-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-11-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-11-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAM SOCHA SPÓŁKA JAWNA2020-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3660836722020-11-13 do dziś
4. Numer KRS0000652486 2020-11-13 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEMPRESA KORSAK SPÓŁKA JAWNA2020-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3660779152020-11-13 do dziś
4. Numer KRS0000651703 2020-11-13 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKOWROŃSKI FAMILY COMPANY SPÓŁKA JAWNA2020-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3660465602020-11-13 do dziś
4. Numer KRS0000651515 2020-11-13 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-11-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSOBOWO2020-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKOWROŃSKI FAMILY COMPANY SPÓŁKA JAWNA2020-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3660465602020-11-13 do dziś
4. Numer KRS0000651515 2020-11-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaEMPRESA KORSAK SPÓŁKA JAWNA2020-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3660779152020-11-13 do dziś
4. Numer KRS0000651703 2020-11-13 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOCHA2020-11-13 do dziś
2. ImionaMICHAŁ KAMIL2020-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON820727039732020-11-13 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaAM SOCHA SPÓŁKA JAWNA2020-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3660836722020-11-13 do dziś
4. Numer KRS0000652486 2020-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-11-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-11-13 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-11-13 do dziś
368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2020-11-13 do dziś
482 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2020-11-13 do dziś
564 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2020-11-13 do dziś
664 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2020-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów