NA GRAMY ONLINE TOMASZ KULIŚ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2020-12-04 godz. 14:18:04
Numer KRS: 0000869262
Numer REGON: 387512906
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-11-16
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-11-16
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/31339/20/969]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2020-11-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaNA GRAMY ONLINE TOMASZ KULIŚ SPÓŁKA JAWNA2020-11-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-11-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2020-11-16 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. WÓLCZAŃSKA nr domu 66 nr lokalu 2 PIĘTRO kod pocztowy 90-516 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2020-11-16 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSKLEP@NAGRAMY.PL2020-11-16 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.NAGRAMY.PL2020-11-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki110.11.2020 R.2020-11-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-11-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULIŚ2020-11-16 do dziś
2. ImionaTOMASZ PIOTR2020-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON860123049542020-11-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-11-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-11-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-11-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-11-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„ANQA” E.KOWALSKA, D. SZCZEPAŃSKA SPÓŁKA JAWNA2020-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0223731102020-11-16 do dziś
4. Numer KRS0000499221 2020-11-16 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaARCEUSZ2020-11-16 do dziś
2. ImionaTOMASZ2020-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON811021158382020-11-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-11-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-11-16 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-11-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ WSPÓLNICY LUB JEDEN WSPÓLNIK ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2020-11-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULIŚ2020-11-16 do dziś
2. ImionaTOMASZ PIOTR2020-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON860123049542020-11-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firma„ANQA” E.KOWALSKA, D. SZCZEPAŃSKA SPÓŁKA JAWNA2020-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0223731102020-11-16 do dziś
4. Numer KRS0000499221 2020-11-16 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaARCEUSZ2020-11-16 do dziś
2. ImionaTOMASZ2020-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON811021158382020-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2020-11-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2020-11-16 do dziś
246 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2020-11-16 do dziś
347 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-11-16 do dziś
447 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-11-16 do dziś
547 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-11-16 do dziś
647 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-11-16 do dziś
770 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2020-11-16 do dziś
873 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2020-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów