NATURALNA KUCHNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-11-21 godz. 00:20:55
Numer KRS: 0000869215
Numer REGON: 387496805
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-11-12
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-11-12
Sygnatura akt[BY.XIII NS-REJ.KRS/9237/20/613]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-11-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaNATURALNA KUCHNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-11-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-11-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-11-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSZCZ gmina BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2020-11-12 do dziś
2. Adresmiejscowość BYDGOSZCZ ulica UL. POMORSKA nr domu 65 nr lokalu 6 kod pocztowy 85-046 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 2020-11-12 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejWEGE@NATURALNA.ORG.PL2020-11-12 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.NATURALNA.ORG.PL2020-11-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.10.20202020-11-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-11-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-11-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBANACH2020-11-12 do dziś
2. ImionaSANDRA LUIZA2020-11-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON821031057492020-11-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000,00 PLN2020-11-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-11-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBANACH2020-11-12 do dziś
2. ImionaMICHAŁ FILIP2020-11-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON791123048742020-11-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000,00 PLN2020-11-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-11-12 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZELIŃSKI2020-11-12 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2020-11-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON780726013972020-11-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000,00 PLN2020-11-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-11-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2020-11-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-11-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2020-11-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZELIŃSKI2020-11-12 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2020-11-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON780726013972020-11-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-11-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-11-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBANACH2020-11-12 do dziś
2. ImionaSANDRA LUIZA2020-11-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON821031057492020-11-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-11-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-11-12 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBANACH2020-11-12 do dziś
2. ImionaMICHAŁ FILIP2020-11-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON791123048742020-11-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-11-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-11-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 39 Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2020-11-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2020-11-12 do dziś
247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-11-12 do dziś
356 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2020-11-12 do dziś
485 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2020-11-12 do dziś
585 6 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2020-11-12 do dziś
690 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2020-11-12 do dziś
793 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2020-11-12 do dziś
896 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2020-11-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów