PDVS2 ARCHITECTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-11 godz. 09:39:02
Numer KRS: 0000869206
Numer REGON: 387551250
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-11-13
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2020-12-16
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/45991/20/584]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-11-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPDVS2 ARCHITECTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-12-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-11-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina PIASECZNO miejscowość PIASECZNO2020-11-13 do dziś
2. Adresmiejscowość PIASECZNO ulica UL. SIENKIEWICZA nr domu 14 kod pocztowy 05-500 poczta PIASECZNO kraj POLSKA 2020-11-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.10.2020R., NOTARIUSZ SEBASTIAN CHABER, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 870/20202020-11-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-11-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-11-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIEĆWIERZ2020-11-13 do dziś
2. ImionaJACEK WOJCIECH2020-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ2020-11-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-11-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRUZIK2020-11-13 do dziś
2. ImionaRYSZARD RADOSŁAW2020-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ2020-11-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-11-13 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIELĄDEK2020-11-13 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW PIOTR2020-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ2020-11-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-11-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2020-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-11-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) JEŻELI POWOŁANO ZARZĄD JEDNOOSOBOWY - CZŁONEK ZARZĄDU, B) JEŻELI POWOŁANO ZARZĄD DWU LUB WIĘCEJ OSOBOWY: - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM2020-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIEĆWIERZ2020-11-13 do dziś
2. ImionaJACEK WOJCIECH2020-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-11-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-11-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRUZIK2020-11-13 do dziś
2. ImionaRYSZARD RADOSŁAW2020-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-11-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-11-13 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIELĄDEK2020-11-13 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW PIOTR2020-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-11-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2020-11-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy174 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2020-11-13 do dziś
274 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-11-13 do dziś
371 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2020-11-13 do dziś
481 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2020-11-13 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-11-13 do dziś
682 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2020-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów