J23 SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2020-11-21 godz. 00:20:55
Numer KRS: 0000869124
Numer REGON: 387502670
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-11-13
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-11-13
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/20533/20/687]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2020-11-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaJ23 SPÓŁKA AKCYJNA2020-11-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-11-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2020-11-13 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica AL. PIASTÓW nr domu 22 kod pocztowy 71-064 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2020-11-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1AKT NOTARIALNY Z DNIA 23 WRZEŚNIA 2020 R. REP A NR 2903/2020, NOTARIUSZ MARTA PILECKA-BŁASZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE.2020-11-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-11-13 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2020-11-13 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2020-11-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2020-11-13 do dziś
4. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2020-11-13 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego100000,00 ZŁ2020-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2020-11-13 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1000002020-11-13 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2020-11-13 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2020-11-13 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-11-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuA) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - SPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANNA PRZEZ JEDYNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - SPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, C) W PRZYPADKI ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO I POWOŁANIA WICEPREZESA ZARZĄDU DO SPRAW FINANSOWYCH, ZGODNIE Z § 8 UST. 2 STATUTU - SPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, PRZY CZYM W KAŻDYM WYPADKU WYMAGANE BĘDZIE WSPÓŁDZIAŁANIE WICEPREZESA ZARZĄDU DO SPRAW FINANSOWYCH 2. PISMA I OŚWIADCZENIA SKŁADANA SPÓŁCE MOGĄ BYĆ DOKONYWANE DO RĄK JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 3. SPRAWY PRZEKRACZAJĄCE ZWYKŁY ZARZĄD SPÓŁKĄ WYMAGAJĄ UCHWAŁY ZARZĄDU2020-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIEŚLA2020-11-13 do dziś
2. ImionaMAREK GRZEGORZ2020-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON730224117302020-11-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-11-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-11-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaENGLICHT2020-11-13 do dziś
2. ImionaMONIKA EWA2020-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON751025007452020-11-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-11-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2020-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWRZOŁEK2020-11-13 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2020-11-13 do dziś
3. Numer PESEL810330006962020-11-13 do dziś
21. NazwiskoLIS2020-11-13 do dziś
2. ImionaBARTOSZ NORBERT2020-11-13 do dziś
3. Numer PESEL880524067152020-11-13 do dziś
31. NazwiskoMAJEWSKI2020-11-13 do dziś
2. ImionaDOMINIK2020-11-13 do dziś
3. Numer PESEL830731073912020-11-13 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2020-11-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy158 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH2020-11-13 do dziś
246 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2020-11-13 do dziś
363 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2020-11-13 do dziś
477 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2020-11-13 do dziś
573 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2020-11-13 do dziś
663 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-11-13 do dziś
762 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2020-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów