LARIX ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-11-21 godz. 00:20:55
Numer KRS: 0000869114
Numer REGON: 387492351
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-11-12
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-11-12
Sygnatura akt[CZ.XVII NS-REJ.KRS/8334/20/440]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-11-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLARIX ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-11-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-11-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-11-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat LUBLINIECKI gmina LUBLINIEC miejscowość LUBLINIEC2020-11-12 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLINIEC ulica UL. KLONOWA nr domu 11 kod pocztowy 42-700 poczta LUBLINIEC kraj POLSKA 2020-11-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki122.10.2020 R. ZASTĘPCA NOTARIALNY ANETA WŁOSOWICZ-LUBERA ZASTĘPUJĄCA NOTARIUSZA MARTĘ JĘDRAK, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, UL. DĄBROWSKIEGO 17, REP. A NR 4684/20202020-11-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-11-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOWIŃSKI2020-11-12 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW JAN2020-11-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON610821032742020-11-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-11-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-11-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-11-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-11-12 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-11-12 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.450,00 ZŁ2020-11-12 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.450,00 ZŁ2020-11-12 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-11-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego02020-11-12 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-11-12 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOWA2020-11-12 do dziś
2. ImionaJANUSZ MARIAN2020-11-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON640927122182020-11-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-11-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-11-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-11-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-11-12 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-11-12 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.450,00 ZŁ2020-11-12 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.450,00 ZŁ2020-11-12 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-11-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego02020-11-12 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-11-12 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLARIX ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-11-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3871768742020-11-12 do dziś
4. Numer KRS0000863071 2020-11-12 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-11-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-11-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ LUB PEŁNOMOCNIK W ZAKRESIE WYNIKAJĄCYM Z PEŁNOMOCNICTWA.2020-11-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLARIX ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-11-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3871768742020-11-12 do dziś
4. Numer KRS0000863071 2020-11-12 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2020-11-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy135 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2020-11-12 do dziś
235 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2020-11-12 do dziś
335 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2020-11-12 do dziś
441 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-11-12 do dziś
541 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-11-12 do dziś
642 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2020-11-12 do dziś
742 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2020-11-12 do dziś
842 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2020-11-12 do dziś
943 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2020-11-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów