ASTRA INVESTMENT ROGALA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-06-11 godz. 13:53:20
Numer KRS: 0000869104
Numer REGON: 363254989
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-11-13
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2021-04-27
Sygnatura akt[RDF/288503/21/141]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2020-11-13 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 363254989 NIP 58514729022020-11-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTRA INVESTMENT ROGALA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA2020-11-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-11-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2020-11-13 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. KAROLA SZYMANOWSKIEGO nr domu 2 kod pocztowy 80-280 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2020-11-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki103.11.2020 R. NOTARIUSZ PIOTR JAKUB LIS KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU REPERTORIUM „A” NUMER 12159/20202020-11-13 do dziś
203.12.2020R., ZMIENIONO §7 I §9 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2020-12-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-11-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-11-13 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW ASTRA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z DNIA 03 LISTOPADA 2020 R. REP.A NR 12159/2020 O PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ JAWNĄ.2020-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaASTRA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,2020-11-13 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-11-13 do dziś
3. Numer w rejestrze0000592037 2020-11-13 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROGALA2020-11-13 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2020-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-11-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-11-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOPPELN BRONIKOWSKI2020-11-13 do dziś
2. ImionaMACIEJ LESZEK2020-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-11-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-11-13 do dziś
3
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-11-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-11-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-11-13 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROGALA2020-12-22 do dziś
2. ImionaKATARZYNA ANNA2020-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-12-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-12-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-12-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-12-22 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIDA2020-12-22 do dziś
2. ImionaMAREK PAWEŁ2020-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-12-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-12-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-12-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-12-22 do dziś
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAŁĘDEK2020-12-22 do dziś
2. ImionaPAULINA HELENA2020-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-12-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-12-22 do dziś
7
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSCHMIDT2020-12-22 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA MARIA2020-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-12-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-12-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-12-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-12-22 do dziś
8
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRECZEK2020-12-22 do dziś
2. ImionaŁUKASZ MACIEJ2020-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-12-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-12-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-12-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-12-22 do dziś
9
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOHORODZICZ2020-12-22 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA AMANDA2020-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-12-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-12-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-12-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-12-22 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-11-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH WSPÓLNIKÓW.2020-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaROGALA2020-11-13 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2020-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOPPELN BRONIKOWSKI2020-11-13 do dziś
2. ImionaMACIEJ LESZEK2020-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-13 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOHORODZICZ2020-11-13 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA AMANDA2020-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-11-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2020-11-13 do dziś
264 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2020-11-13 do dziś
364 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2020-11-13 do dziś
466 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2020-11-13 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-11-13 do dziś
668 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2020-11-13 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-11-13 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-11-13 do dziś
971 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2020-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów