CARIT TRZNADEL, WÓJCIK-KRÓL, KOTERBICKI ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA

Stan na dzień 2021-05-11 godz. 09:39:02
Numer KRS: 0000869060
Numer REGON: 387505600
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-11-13
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-11-13
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/18225/20/426]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA PARTNERSKA2020-11-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCARIT TRZNADEL, WÓJCIK-KRÓL, KOTERBICKI ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA2020-11-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-11-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZÓW gmina RZESZÓW miejscowość RZESZÓW2020-11-13 do dziś
2. Adresmiejscowość RZESZÓW ulica UL. GEN. STANISŁAWA MACZKA nr domu 6 kod pocztowy 35-234 poczta RZESZÓW kraj POLSKA 2020-11-13 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@CARIT.PL2020-11-13 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.CARIT.PL2020-11-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI PARTNERSKIEJ Z DNIA 26.10..2020 R.2020-11-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-11-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane partnerów
1
1. NazwiskoTRZNADEL2020-11-13 do dziś
2. ImionaŁUKASZ ARTUR2020-11-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-11-13 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2020-11-13 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-11-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-11-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-11-13 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-11-13 do dziś
2
1. NazwiskoWÓJCIK KRÓL2020-11-13 do dziś
2. ImionaPAULINA ANNA2020-11-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-11-13 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2020-11-13 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-11-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-11-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-11-13 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-11-13 do dziś
3
1. NazwiskoKOTERBICKI2020-11-13 do dziś
2. ImionaKRYSTIAN DAMIAN2020-11-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-11-13 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2020-11-13 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-11-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-11-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-11-13 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-11-13 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-11-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH, PODPISYWANIA WEKSLI, CZEKÓW, PRZEKAZÓW, PEŁNOMOCNICTW I INNYCH DOKUMENTÓW UPOWAŻNIENI SĄ: A) PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO B) WICEPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO C) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE D)CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM W PRZYPADKU USTANOWIENIA PROKURY.2020-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę lub osób wchodzących w skład zarządu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZNADEL2020-11-13 do dziś
2. ImionaŁUKASZ ARTUR2020-11-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-11-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOTERBICKI2020-11-13 do dziś
2. ImionaKRYSTIAN DAMIAN2020-11-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2020-11-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów