BAŃGÓW INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIELNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-11-27 godz. 22:44:20
Numer KRS: 0000869037
Numer REGON: 380802618
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-11-17
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-11-17
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/26461/20/173]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-11-17 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 380802618 NIP 64317707112020-11-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBAŃGÓW INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIELNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-11-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-11-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-11-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE gmina SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE miejscowość SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE2020-11-17 do dziś
2. Adresmiejscowość SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE ulica UL. FITZNERÓW nr domu 1 kod pocztowy 41-100 poczta SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE kraj POLSKA 2020-11-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW BANGÓW PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UCHWAŁĄ NR 1 Z DNIA 7 PAŹDZIERNIKA 2020R ZMIENIONĄ UCHWAŁĄ NR 1 Z 3 LISTOPADA 2020R, UCHWAŁAMI ZAWARTYMI W PROTOKOŁACH NOTARIALNYCH SPORZĄDZONYCH PRZEZ NOTARIUSZA SATURNINA OCIESSĘ Z KANCELARII NOTARIALNEJ ŁUKASZ NOWAK, SATURNIN OCIESSA SPÓŁKA CYWILNA W SOSNOWCU, REPERTORIUM A ODPOWIEDNIO NR 6790/2020 I NR 7468/2020, POSTANOWIŁO O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ, W TYM WYRAZIŁO ZGODĘ NA BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCONEJ.2020-11-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-11-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-11-17 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW BANGÓW PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UCHWAŁĄ NR 1 Z DNIA 7 PAŹDZIERNIKA 2020R ZMIENIONĄ UCHWAŁĄ NR 1 Z 3 LISTOPADA 2020R, UCHWAŁAMI ZAWARTYMI W PROTOKOŁACH NOTARIALNYCH SPORZĄDZONYCH PRZEZ NOTARIUSZA SATURNINA OCIESSĘ Z KANCELARII NOTARIALNEJ ŁUKASZ NOWAK, SATURNIN OCIESSA SPÓŁKA CYWILNA W SOSNOWCU, REPERTORIUM A ODPOWIEDNIO NR 6790/2020 I NR 7468/2020, POSTANOWIŁO O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ NA PODSTAWIE ART. 551 I NASTĘPNYCH KSH.2020-11-17 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaBAŃGÓW PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,2020-11-17 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-11-17 do dziś
3. Numer w rejestrze0000740795 2020-11-17 do dziś
5. Numer REGON3808026182020-11-17 do dziś
6. Numer NIP64317707112020-11-17 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAŃGÓW INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3849003582020-11-17 do dziś
4. Numer KRS0000814849 2020-11-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-11-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPARKOSZ2020-11-17 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF EDWARD2020-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON590825048502020-11-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-11-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-11-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-11-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-11-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-11-17 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej7.400,00 ZŁ2020-11-17 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego7.400,00 ZŁ2020-11-17 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-11-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego7.400,00 ZŁ2020-11-17 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-11-17 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOMRAUS2020-11-17 do dziś
2. ImionaPAULINA JADWIGA2020-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON881115087212020-11-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-11-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-11-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-11-17 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.100,00 ZŁ2020-11-17 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.100,00 ZŁ2020-11-17 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-11-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.100,00 ZŁ2020-11-17 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-11-17 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEWERYN2020-11-17 do dziś
2. ImionaBOGDAN MIROSŁAW2020-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON600123056962020-11-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-11-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-11-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-11-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-11-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-11-17 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej400,00 ZŁ2020-11-17 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego400,00 ZŁ2020-11-17 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-11-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego400,00 ZŁ2020-11-17 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-11-17 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-11-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE JEST SPÓŁKA BAŃGÓW INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W IMIENIU KTÓREJ DZIAŁA KRZYSZTOF EDWARD PARKOSZ- PREZES ZARZĄDU2020-11-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAŃGÓW INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3849003582020-11-17 do dziś
4. Numer KRS0000814849 2020-11-17 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-11-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-11-17 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-11-17 do dziś
342 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2020-11-17 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-11-17 do dziś
568 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2020-11-17 do dziś
668 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-11-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów