BERBEKA VEGETABLE SEEDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-11 godz. 09:39:02
Numer KRS: 0000869036
Numer REGON: 387488243
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-11-10
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2021-01-12
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/23733/20/102]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-11-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBERBEKA VEGETABLE SEEDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-11-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-11-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI gmina KĄTY WROCŁAWSKIE miejscowość RYBNICA2020-11-10 do dziś
2. Adresmiejscowość RYBNICA nr domu 1 kod pocztowy 55-080 poczta KĄTY WROCŁAWSKIE kraj POLSKA 2020-11-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.10.2020 R., NOTARIUSZ PATRYCJA PASIŃSKA-KASSARABA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. OŁAWSKIEJ 17 LOK. 8, REPERTORIUM A NUMER 1916/20202020-11-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-11-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-11-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBERBEKA2020-11-10 do dziś
2. ImionaTOMASZ EUGENIUSZ2020-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)2021-01-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-01-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEMCZYK2021-01-12 do dziś
2. ImionaANNA ALEKSANDRA2021-01-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH)2021-01-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-01-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2020-11-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-11-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuCZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2020-11-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBERBEKA2020-11-10 do dziś
2. ImionaTOMASZ EUGENIUSZ2020-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-11-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2020-11-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy101 30 Z ROZMNAŻANIE ROŚLIN2020-11-10 do dziś
201 19 Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE2020-11-10 do dziś
301 21 Z UPRAWA WINOGRON2020-11-10 do dziś
401 29 Z UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH2020-11-10 do dziś
501 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2020-11-10 do dziś
601 63 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH2020-11-10 do dziś
701 64 Z OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN2020-11-10 do dziś
846 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW2020-11-10 do dziś
946 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2020-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów