GAMEHUNTERS SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2021-11-26 godz. 13:10:50
Numer KRS: 0000869035
Numer REGON: 384406380
Numer NIP: 5213877103
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-11-12
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2021-08-31
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/39754/21/581]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2020-11-12 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 384406380 NIP 52138771032020-11-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGAMEHUNTERS SPÓŁKA AKCYJNA2020-11-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-11-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-11-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-11-12 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. BLUSZCZAŃSKA nr domu 76 nr lokalu PAW. 6 kod pocztowy 00-712 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-11-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu130.10.2020 R., REP. A NR 3259/2020, NOTARIUSZ KLAUDIA MAZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2020-11-12 do dziś
205-02-2021, REP. A NR 248/2021, NOTARIUSZ NATALIA PEŁNY-GÓRALCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA KLAUDIA MAZEK NOTARUSZ, NATALIA PEŁNY GÓRALCZYK NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, UL. SENATORSKA 24 LOK. 3, 00-095 WARSZAWA; 26-02-2021, REP. A NR 442/2021, NOTARIUSZ KLAUDIA MAZEK, KANCELARIA NOTARIALNA KLAUDIA MAZEK NOTARUSZ, NATALIA PEŁNY GÓRALCZYK NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, UL. SENATORSKA 24 LOK. 3, 00-095 WARSZAWA; ZMIANA § 6 UST. 1 STATUTU2021-06-17 do dziś
306.08.2021 R., REP. A NR 2201/2021, NOTARIUSZ KLAUDIA MAZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO § 6 UST. 2, DODANO § 14 UST. 3A2021-08-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-11-12 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2020-11-12 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2020-11-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-11-12 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA AKCYJNA POD FIRMĄ GAMEHUNTERS SPÓŁKA AKCYJNA POWSTAŁA Z PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ GAMEHUNTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE NA PODSTAWIE UCHWAŁY NADZYWCZJANEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ GAMEHUNTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU2021-08-30 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaGAMEHUNTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,2020-11-12 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-11-12 do dziś
3. Numer w rejestrze0000804648 2020-11-12 do dziś
5. Numer REGON3844063802020-11-12 do dziś
6. Numer NIP52138771032020-11-12 do dziś
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego103000,00 ZŁ2021-06-17 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji10300002021-06-17 do dziś
4. Wartość nominalna akcji0,10 ZŁ2021-06-17 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego103000,00 ZŁ2021-06-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2020-11-12 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii10000002020-11-12 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2020-11-12 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2021-06-17 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii300002021-06-17 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2021-06-17 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2020-11-12 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-11-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁACZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2020-11-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPŁAWSKI2020-11-12 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF TADEUSZ2020-11-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-11-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-11-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2020-11-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoŁUSIAK2020-11-12 do dziś
2. ImionaJUSTYNA KAROLINA2020-11-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-11-12 do dziś
21. NazwiskoSZUBZDA2020-11-12 do dziś
2. ImionaMIKOŁAJ GRZEGORZ2020-11-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-11-12 do dziś
31. NazwiskoKONIECZKO2020-11-12 do dziś
2. ImionaKAROL2020-11-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-11-12 do dziś
41. NazwiskoBARYŁA2020-11-12 do dziś
2. ImionaKACPER BARTOSZ2020-11-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-11-12 do dziś
51. NazwiskoCZARNECKI2020-11-12 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ARKADIUSZ2020-11-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-11-12 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH2020-11-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2020-11-12 do dziś
258 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2020-11-12 do dziś
332 40 Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK2020-11-12 do dziś
447 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2020-11-12 do dziś
518 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2020-11-12 do dziś
646 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2020-11-12 do dziś
747 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-11-12 do dziś
847 65 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-11-12 do dziś
947 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2020-11-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-17 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów