KAS-BUD KATOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-11-27 godz. 22:44:20
Numer KRS: 0000869007
Numer REGON: 387509318
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-11-16
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-11-16
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/26225/20/291]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-11-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKAS-BUD KATOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-11-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-11-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE2020-11-16 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica UL. JOHNA BAILDONA nr domu 22E nr lokalu 13 kod pocztowy 40-115 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2020-11-16 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejA.GWOZDZ@KAS-BUD.EU2020-11-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki123.10.2020R., REP A NR 3507/2020, NOTARIUSZ AGATA JUCHA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W BYTOMIU PRZY UL.PIEKARSKIEJ 11/12020-11-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-11-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGĄGOLA2020-11-16 do dziś
2. ImionaJÓZEF KRZYSZTOF2020-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON750303196912020-11-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-11-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-11-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-11-16 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.500 ZŁ2020-11-16 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego4.500 ZŁ2020-11-16 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-11-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego4.500 ZŁ2020-11-16 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-11-16 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAS-BUD KATOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3633075402020-11-16 do dziś
4. Numer KRS0000593654 2020-11-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-11-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-11-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPROWADZENIE WSZELKICH SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTACJA NALEŻĄ DO KOMPLEMENTARIUSZA. KOMPLEMENTARIUSZ MOŻE SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA WOLI, PODPISYWAĆ DOKUMENTY I ZAWIERAĆ UMOWY W IMIENIU SPÓŁKI2020-11-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAS-BUD KATOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3633075402020-11-16 do dziś
4. Numer KRS0000593654 2020-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-11-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy142 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2020-11-16 do dziś
243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2020-11-16 do dziś
343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2020-11-16 do dziś
443 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2020-11-16 do dziś
543 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-11-16 do dziś
646 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2020-11-16 do dziś
746 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2020-11-16 do dziś
864 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2020-11-16 do dziś
964 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2020-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów