NORD-FLATS SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2020-11-21 godz. 00:20:55
Numer KRS: 0000868996
Numer REGON: 387511203
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-11-16
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-11-16
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/18365/20/811]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2020-11-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaNORD-FLATS SPÓŁKA JAWNA2020-11-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-11-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat WEJHEROWSKI gmina LUZINO miejscowość LUZINO2020-11-16 do dziś
2. Adresmiejscowość LUZINO ulica UL. KRÓTKA nr domu 1 kod pocztowy 84-242 poczta LUZINO kraj POLSKA 2020-11-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA Z DNIA 21.10.2020 R.2020-11-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-11-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYBAK2020-11-16 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ2020-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON800525136792020-11-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-11-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-11-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-11-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-11-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYBAK2020-11-16 do dziś
2. ImionaPATRYK2020-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON890210094322020-11-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-11-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-11-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-11-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-11-16 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTACHOWIAK2020-11-16 do dziś
2. ImionaADAM2020-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON730716009102020-11-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-11-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-11-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-11-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-11-16 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-11-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ DWÓCH WSPÓLNIKÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2020-11-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYBAK2020-11-16 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ2020-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON800525136792020-11-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYBAK2020-11-16 do dziś
2. ImionaPATRYK2020-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON890210094322020-11-16 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTACHOWIAK2020-11-16 do dziś
2. ImionaADAM2020-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON730716009102020-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-11-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-11-16 do dziś
242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2020-11-16 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2020-11-16 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2020-11-16 do dziś
568 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2020-11-16 do dziś
677 WYNAJEM I DZIERŻAWA2020-11-16 do dziś
781 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2020-11-16 do dziś
846 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2020-11-16 do dziś
923 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2020-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów