DD PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-12-02 godz. 16:08:32
Numer KRS: 0000868984
Numer REGON: 387522247
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-11-17
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-11-17
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/16867/20/976]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-11-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDD PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-11-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-11-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-11-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat SŁUPSK gmina SŁUPSK miejscowość SŁUPSK2020-11-17 do dziś
2. Adresmiejscowość SŁUPSK ulica UL. ADAMA MICKIEWICZA nr domu 12 nr lokalu 4 kod pocztowy 76-200 poczta SŁUPSK kraj POLSKA 2020-11-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI OBJĘTA AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 23.09.2020 R. SPORZĄDZONYM PRZEZ ALICJĘ ŻMUDZKĄ-MIELNIK - NOTARIUSZA W SŁUPSKU ZA NUMEREM REP. „A” 2644/2020 (KANCELARIA NOTARIALNA Z SIEDZIBĄ: 76-200 SŁUPSK, UL. WOJSKA POLSKIEGO 38/2)2020-11-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-11-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-11-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCELBAN2020-11-17 do dziś
2. ImionaJAKUB2020-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON930808000132020-11-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ2020-11-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-11-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMAREK2020-11-17 do dziś
2. ImionaROBERT2020-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON680331016192020-11-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ2020-11-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-11-17 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTEC2020-11-17 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ANTONI2020-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON650329034192020-11-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ2020-11-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-11-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2020-11-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-11-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU- JEDNOOSOBOWO.2020-11-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMAREK2020-11-17 do dziś
2. ImionaROBERT2020-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON680331016192020-11-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI2020-11-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-11-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTEC2020-11-17 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ANTONI2020-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON650329034192020-11-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI2020-11-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-11-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-11-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-11-17 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-11-17 do dziś
368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2020-11-17 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-11-17 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-11-17 do dziś
652 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2020-11-17 do dziś
746 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2020-11-17 do dziś
843 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2020-11-17 do dziś
943 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-11-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów