„STOCZNIOWIEC 1949”

Stan na dzień 2020-12-02 godz. 16:08:32
Numer KRS: 0000868951
Numer REGON: 387532406
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-11-10
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-11-10
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/26314/20/670]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiSTOWARZYSZENIE2020-11-10 do dziś
3. Nazwa„STOCZNIOWIEC 1949”2020-11-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-11-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PŁOCK gmina PŁOCK miejscowość PŁOCK2020-11-10 do dziś
2. Adresmiejscowość PŁOCK ulica UL. KOLEJOWA nr domu 3 kod pocztowy 09-402 poczta PŁOCK kraj POLSKA 2020-11-10 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu118.07.2020 R.2020-11-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2020-11-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Komitet założycielski
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD STOWARZYSZENIA2020-11-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOSOBAMI UPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA ZARZĄDU SĄ: PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, LUB ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2020-11-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFLAK2020-11-10 do dziś
2. ImionaMARCIN2020-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON850719070962020-11-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-11-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTROWSKI2020-11-10 do dziś
2. ImionaROMUALD2020-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON521225027952020-11-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-11-10 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIJEK2020-11-10 do dziś
2. ImionaDAMIAN2020-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON900324031952020-11-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-11-10 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOGA2020-11-10 do dziś
2. ImionaPIOTR2020-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON800301024312020-11-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-11-10 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIKULSKI2020-11-10 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2020-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON770331018952020-11-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuKOMISJA REWIZYJNA2020-11-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRACZKOWSKI2020-11-10 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ2020-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON800827063792020-11-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMKOWSKI2020-11-10 do dziś
2. ImionaPIOTR2020-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON990818085312020-11-10 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKOWROŃSKI2020-11-10 do dziś
2. ImionaKACPER2020-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON970716006952020-11-10 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy193 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2020-11-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy193 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2020-11-10 do dziś
285 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2020-11-10 do dziś
377 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2020-11-10 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-11-10 do dziś
573 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2020-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów