PIĄTEK KRÓLIK ADWOKACI SPÓŁKA PARTNERSKA

Stan na dzień 2020-12-01 godz. 12:33:38
Numer KRS: 0000868947
Numer REGON: 387479830
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-11-10
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-11-10
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/11433/20/650]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA PARTNERSKA2020-11-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPIĄTEK KRÓLIK ADWOKACI SPÓŁKA PARTNERSKA2020-11-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-11-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ZIELONA GÓRA gmina ZIELONA GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA2020-11-10 do dziś
2. Adresmiejscowość ZIELONA GÓRA ulica UL. PLAC POCZTOWY nr domu 12 nr lokalu 3 kod pocztowy 65-062 poczta ZIELONA GÓRA kraj POLSKA 2020-11-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki102.11.2020 R.2020-11-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-11-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane partnerów
1
1. NazwiskoPIĄTEK2020-11-10 do dziś
2. ImionaMARZENA ANETA2020-11-10 do dziś
3. Numer PESEL850219009642020-11-10 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2020-11-10 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-11-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-11-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-11-10 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-11-10 do dziś
2
1. NazwiskoPIĄTEK2020-11-10 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2020-11-10 do dziś
3. Numer PESEL840318021542020-11-10 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2020-11-10 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-11-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-11-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-11-10 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-11-10 do dziś
3
1. NazwiskoKRÓLIK2020-11-10 do dziś
2. ImionaPIOTR2020-11-10 do dziś
3. Numer PESEL840513068582020-11-10 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2020-11-10 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-11-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-11-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-11-10 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-11-10 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuPARTNERZY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-11-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z PARTNERÓW JEDNOOSOBOWO JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI.2020-11-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę lub osób wchodzących w skład zarządu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIĄTEK2020-11-10 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2020-11-10 do dziś
3. Numer PESEL840318021542020-11-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIĄTEK2020-11-10 do dziś
2. ImionaMARZENA ANETA2020-11-10 do dziś
3. Numer PESEL850219009642020-11-10 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRÓLIK2020-11-10 do dziś
2. ImionaPIOTR2020-11-10 do dziś
3. Numer PESEL840513068582020-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2020-11-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-11-10 do dziś
285 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-11-10 do dziś
358 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2020-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów