SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW BYDŁA MIĘSNEGO „BYCZY DUCH”

Stan na dzień 2020-12-02 godz. 16:08:32
Numer KRS: 0000868932
Numer REGON: 387492925
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-11-12
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-11-12
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/23616/20/562]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁDZIELNIA2020-11-12 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW BYDŁA MIĘSNEGO „BYCZY DUCH”2020-11-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-11-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-11-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat SZAMOTULSKI gmina DUSZNIKI miejscowość DUSZNIKI2020-11-12 do dziś
2. Adresmiejscowość DUSZNIKI ulica UL. BUKOWSKA nr domu 20 kod pocztowy 64-550 poczta DUSZNIKI kraj POLSKA 2020-11-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu101.09.2020R. - UCHWALENIE STATUTU.2020-11-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2020-11-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-11-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. W SPÓŁDZIELNI O ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM OŚWIADCZENIE WOLI MOGĄ SKŁADAĆ RÓWNIEŻ DWAJ PEŁNOMOCNICY.2020-11-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWRZYSZCZ2020-11-12 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW JACEK2020-11-12 do dziś
3. Numer PESEL890824108112020-11-12 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-11-12 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-11-12 do dziś
21. NazwiskoKAŁEK2020-11-12 do dziś
2. ImionaPIOTR2020-11-12 do dziś
3. Numer PESEL940413000582020-11-12 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2020-11-12 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-11-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT2020-11-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy101 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2020-11-12 do dziś
201 62 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2020-11-12 do dziś
301 63 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH2020-11-12 do dziś
410 11 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU2020-11-12 do dziś
510 13 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO2020-11-12 do dziś
610 91 Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2020-11-12 do dziś
746 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2020-11-12 do dziś
846 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2020-11-12 do dziś
977 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2020-11-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów