WORK BRAVEWORK LTD SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-11-21 godz. 00:20:55
Numer KRS: 0000868924
Numer REGON: 387554684
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-11-16
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-11-16
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/41736/20/177]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-11-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaWORK BRAVEWORK LTD SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-11-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-11-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-11-16 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. MILENIJNA nr domu 43 nr lokalu 2 kod pocztowy 03-130 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-11-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki129 PAŹDZIERNIKA 2020R.; NOTARIUSZ EMIL GÓŹDŹ, KANCELARIA NOTARIALNA EMIL GÓŹDŹ JOANNA GÓŹDŹ NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, UL.SIENNA 83 LOK. 102, 00-815 WARSZAWA; REP. A NUMER 6001/20202020-11-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-11-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRAVEWORK LTD2020-11-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-11-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHMIELEWSKI2020-11-16 do dziś
2. ImionaWITOLD2020-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON680512133182020-11-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-11-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-11-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-11-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-11-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-11-16 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej400,00 ZŁ2020-11-16 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego400,00 ZŁ2020-11-16 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-11-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego400,00 ZŁ2020-11-16 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-11-16 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWIATKOWSKI2020-11-16 do dziś
2. ImionaMICHAŁ ADAM2020-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON741005003512020-11-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-11-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-11-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-11-16 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej600,00 ZŁ2020-11-16 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego600,00 ZŁ2020-11-16 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-11-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego600,00 ZŁ2020-11-16 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-11-16 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-11-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZELKICH SPRAWACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ORAZ SKŁADANIA I PRZYJMOWANIA OŚWIADCZEŃ, JAK RÓWNIEŻ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW, UMÓW ORAZ OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ JEDNOOSOBOWO I SAMODZIELNIE LUB KAŻDY PROKURENT JEDNOOSOBOWO I SAMODZIELNIE W PRZYPADKU, JEŻELI ZOSTANIE USTANOWIONY; JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM JEST SPÓŁKA PRAWA BRYTYJSKIEGO BRAVEWORK LTD Z SIEDZIBĄ W LONDYNIE, KTÓRĄ REPREZENTUJE DYREKTOR DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO; FUNKCJĘ DYREKTORA PEŁNI WITOLD CHMIELEWSKI - PESEL: 68051213318.2020-11-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRAVEWORK LTD2020-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoWANDEL2020-11-16 do dziś
2. ImionaADAM PIOTR2020-11-16 do dziś
3. Numer PESEL851022010102020-11-16 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA (JEDNOOSOBOWA)2020-11-16 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy188 10 Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2020-11-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy178 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2020-11-16 do dziś
278 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2020-11-16 do dziś
378 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2020-11-16 do dziś
487 10 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ2020-11-16 do dziś
587 30 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2020-11-16 do dziś
687 90 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2020-11-16 do dziś
788 99 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-11-16 do dziś
896 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-11-16 do dziś
985 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów