FUNDACJA „RAK TO NIE ŚMIERĆ”

Stan na dzień 2020-12-02 godz. 16:08:32
Numer KRS: 0000868894
Numer REGON: 387493860
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-11-18
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2020-11-18
Sygnatura akt[BY.XIII NS-REJ.KRS/10099/20/507]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2020-11-12 do dziś
3. NazwaFUNDACJA „RAK TO NIE ŚMIERĆ”2020-11-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-11-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-11-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSZCZ gmina BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2020-11-12 do dziś
2. Adresmiejscowość BYDGOSZCZ ulica UL. SANDOMIERSKA nr domu 31B kod pocztowy 85-830 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 2020-11-12 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@RAKTONIESMIERC.PL2020-11-12 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.RAKTONIESMIERC.PL2020-11-12 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu128.09.2020R. 06.11.2020R. ZMIENIONO §5 I §7 UST.12020-11-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2020-11-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD FUNDACJI2020-11-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU FUNDACJI, W TYM W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2020-11-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaROSIŃSKI2020-11-12 do dziś
2. ImionaMACIEJ2020-11-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-11-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJACKIEWICZ2020-11-12 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2020-11-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-11-12 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaROSIŃSKA2020-11-12 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2020-11-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU - SEKRETARZ2020-11-12 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaJACKIEWICZ2020-11-12 do dziś
2. ImionaJACEK WOJCIECH2020-11-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR FINANSOWY2020-11-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA FUNDACJI2020-11-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJACKIEWICZ2020-11-12 do dziś
2. ImionaMARIAN FRANCISZEK2020-11-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRÓŻANKOWSKA2020-11-12 do dziś
2. ImionaALICJA2020-11-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-12 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy188 99 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-11-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2020-11-12 do dziś
218 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2020-11-12 do dziś
318 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2020-11-12 do dziś
462 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2020-11-12 do dziś
573 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2020-11-12 do dziś
663 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2020-11-12 do dziś
785 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-11-12 do dziś
872 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2020-11-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów