SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „DZIERZGOŃSKA SPÓŁDZIELNIA ANIMACJI”

Stan na dzień 2020-11-21 godz. 00:20:55
Numer KRS: 0000868878
Numer REGON: 387498313
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-11-12
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-11-12
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/18655/20/793]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁDZIELNIA2020-11-12 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „DZIERZGOŃSKA SPÓŁDZIELNIA ANIMACJI”2020-11-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-11-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-11-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat SZTUMSKI gmina DZIERZGOŃ miejscowość ŻUŁAWKA SZTUMSKA2020-11-12 do dziś
2. Adresmiejscowość ŻUŁAWKA SZTUMSKA nr domu 25 kod pocztowy 82-440 poczta DZIERZGOŃ kraj POLSKA 2020-11-12 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejANNA.RAWA1980@GMAIL.COM2020-11-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu120.10.2020 R.2020-11-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2020-11-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-11-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, OŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI SKŁADA PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIE WOLI MOGĄ SKŁADAĆ RÓWNIEŻ DWAJ PEŁNOMOCNICY.2020-11-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoRAWA2020-11-12 do dziś
2. ImionaANNA JANINA2020-11-12 do dziś
3. Numer PESEL801109116072020-11-12 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-11-12 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-11-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy177 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2020-11-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2020-11-12 do dziś
285 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-11-12 do dziś
385 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2020-11-12 do dziś
490 03 Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA2020-11-12 do dziś
593 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2020-11-12 do dziś
693 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2020-11-12 do dziś
793 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2020-11-12 do dziś
893 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI2020-11-12 do dziś
993 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2020-11-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów