SEPTIHOME KĘDRZYŃSKI KULCZAK PELC SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2020-11-27 godz. 22:44:20
Numer KRS: 0000868877
Numer REGON: 387490777
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-11-10
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-11-10
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/37384/20/995]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2020-11-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSEPTIHOME KĘDRZYŃSKI KULCZAK PELC SPÓŁKA JAWNA2020-11-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-11-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2020-11-10 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. SERNICKA nr domu 3 nr lokalu 6 kod pocztowy 50-503 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2020-11-10 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@SEPTIHOME.PL2020-11-10 do dziś
4. Adres strony internetowejSEPTIHOME.PL2020-11-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki107.11.20202020-11-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-11-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULCZAK2020-11-10 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW SYLWIN2020-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON670530035722020-11-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-11-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-11-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-11-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-11-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKĘDRZYŃSKI2020-11-10 do dziś
2. ImionaJERZY BOGUSŁAW2020-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON730521069562020-11-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-11-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-11-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-11-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-11-10 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPELC2020-11-10 do dziś
2. ImionaJANUSZ PIOTR2020-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON710217073972020-11-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-11-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-11-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-11-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-11-10 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-11-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ WSPÓLNICY LUB JEDEN WSPÓLNIK ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2020-11-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULCZAK2020-11-10 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW SYLWIN2020-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON670530035722020-11-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKĘDRZYŃSKI2020-11-10 do dziś
2. ImionaJERZY BOGUSŁAW2020-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON730521069562020-11-10 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPELC2020-11-10 do dziś
2. ImionaJANUSZ PIOTR2020-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON710217073972020-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy181 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2020-11-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 19 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-11-10 do dziś
247 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2020-11-10 do dziś
349 41 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2020-11-10 do dziś
447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2020-11-10 do dziś
553 2 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2020-11-10 do dziś
681 10 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2020-11-10 do dziś
781 21 NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2020-11-10 do dziś
881 22 SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2020-11-10 do dziś
981 29 POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2020-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów