SZCZEPANIAK EW SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-11-27 godz. 22:44:20
Numer KRS: 0000868875
Numer REGON: 302165173
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-11-16
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-11-16
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/22660/20/690]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-11-16 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 302165173 NIP 78316902062020-11-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSZCZEPANIAK EW SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-11-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-11-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2020-11-16 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. SEWERYNA MIELŻYŃSKIEGO nr domu OKRĄGLAK 7 nr lokalu P.14 kod pocztowy 61-725 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2020-11-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki110.09.2020 R., NOTARIUSZ ARTUR STANISŁAW KOZAK, KANCELARIA NOTARIALNA ARTUR KOZAK NOTARIUSZ, AGNIESZKA LISOWSKA NOTARIUSZ S.C. W WARSZAWIE, ALEJA JANA PAWŁA II NR 61 LOK. 4, REP. A NR 9907/2020 15.10.2020 R., REP. A NR 11540/2020, NOTARIUSZ ARTUR KOZAK, USUNIĘTO § 10 UST.22020-11-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-11-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-11-16 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA KOMANDYTOWA POD FIRMĄ SZCZEPANIAK EW SPÓŁKA KOMANDYTOWA POWSTAŁA Z PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ SZCZEPANIAK EW SPÓŁKA KOMANDYTOWO- AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ NA PODSTAWIE UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZCZEPANIAK EW SPÓŁKA KOMANDYTOWO- AKCYJNA Z 10.09.2020 R., NOTARIUSZ ARTUR KOZAK, REP. A NR 9907/20202020-11-16 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaSZCZEPANIAK EW, SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2020-11-16 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-11-16 do dziś
3. Numer w rejestrze0000427924 2020-11-16 do dziś
5. Numer REGON3021651732020-11-16 do dziś
6. Numer NIP78316902062020-11-16 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZEPANIAK2020-11-16 do dziś
2. ImionaBERNARD CZESŁAW2020-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON490617028382020-11-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-11-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-11-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-11-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-11-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-11-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„EVER GREEN HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”2020-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3015170322020-11-16 do dziś
4. Numer KRS0000362238 2020-11-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-11-16 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2020-11-16 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.487.484,88 ZŁ2020-11-16 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-11-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.487.484,88 ZŁ2020-11-16 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-11-16 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-11-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ.2020-11-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZEPANIAK2020-11-16 do dziś
2. ImionaBERNARD CZESŁAW2020-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON490617028382020-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-11-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-11-16 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2020-11-16 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-11-16 do dziś
464 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2020-11-16 do dziś
570 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2020-11-16 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-11-16 do dziś
782 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2020-11-16 do dziś
882 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów