STOWARZYSZENIE JETSURF CLUB SZCZECIN

Stan na dzień 2020-11-21 godz. 00:20:55
Numer KRS: 0000868842
Numer REGON: 387498394
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-11-13
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-11-13
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/18326/20/928]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiSTOWARZYSZENIE2020-11-13 do dziś
3. NazwaSTOWARZYSZENIE JETSURF CLUB SZCZECIN2020-11-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-11-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2020-11-13 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. ŚLĄSKA nr domu 31 nr lokalu 9 kod pocztowy 70-434 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2020-11-13 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu125.09.2020 R. 21.10.2020 R. - ZMIENIONO §1, §23A2020-11-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2020-11-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Komitet założycielski
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-11-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH KLUBU ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU KLUBU WYMAGANE JEST, W RAZIE USTANOWIENIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2020-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPĘKALA2020-11-13 do dziś
2. ImionaSTEFAN2020-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON630816045102020-11-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPORZEWODNICZĄCY ZARZĄDU2020-11-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBAŃSKA PALKA2020-11-13 do dziś
2. ImionaJOANNA PATRYCJA2020-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON770704180082020-11-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU2020-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuKOMISJA REWIZYJNA2020-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAAR2020-11-13 do dziś
2. ImionaDOROTA HALINA2020-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON750701158882020-11-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPĘKALA2020-11-13 do dziś
2. ImionaJAN2020-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON012512098192020-11-13 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁĘCZYŃSKA SMOTER2020-11-13 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2020-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON830227179892020-11-13 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy194 99 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-11-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2020-11-13 do dziś
290 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2020-11-13 do dziś
393 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2020-11-13 do dziś
493 12 Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH2020-11-13 do dziś
593 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2020-11-13 do dziś
693 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2020-11-13 do dziś
793 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2020-11-13 do dziś
896 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2020-11-13 do dziś
996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów