TELEKOM MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-11 godz. 09:39:02
Numer KRS: 0000868831
Numer REGON: 008008604
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-11-12
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2020-12-16
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/21352/20/797]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-11-12 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 008008604 NIP 58422081752020-11-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTELEKOM MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-12-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-11-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-11-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2020-11-12 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. WŁADYSŁAWA IV nr domu 13 nr lokalu C kod pocztowy 80-547 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2020-11-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2020 ROKU (REPERTORIUM A NR 6060/2020) SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA EWĘ MACIEJEWSKĄ-CHOMIUK, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, ULICA RAJSKA 8/63.2020-11-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-11-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-11-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-11-12 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI „TELEKOM MEDIA” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZJANEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI „TELEKOM MEDIA” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2020 ROKU W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI „TELEKOM MEDIA” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU W SPÓŁKĘ TELEKOM MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU, OBJĘTA PROTOKOŁEM SPORZĄDZONYM W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO REP. A NR 6066/2020 PRZEZ NOTARIUSZA EWĘ MACIEJEWSKĄ-CHOMIUK, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W GDAŃSKU, UL. RAJSKA 8/63.2020-11-12 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma„TELEKOM MEDIA” , SPÓŁKA AKCYJNA2020-11-12 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA,2020-11-12 do dziś
3. Numer w rejestrze0000207179 2020-11-12 do dziś
5. Numer REGON0080086042020-11-12 do dziś
6. Numer NIP58422081752020-11-12 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARSZAŁKOWSKA MISCHKE2020-11-12 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA BARBARA2020-11-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ.2020-11-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-11-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSTRZYŃSKA2020-11-12 do dziś
2. ImionaWARYNIA BLANKA2020-11-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ.2020-11-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-11-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1500000,00 ZŁ2020-11-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-11-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW SYTUACJI, GDY ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADAĆ SIĘ BĘDZIE Z DWÓCH LUB Z WIĘKSZEJ ILOŚCI CZŁONKÓW, DO REPREZENTOWANIA 1 PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI (REPREZENTACJA ŁĄCZNA) BĄDŹ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM SPÓŁKI. W KAŻDEJ SYTUACJI PREZES ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.2020-11-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAWIEŃ2020-11-12 do dziś
2. ImionaROBERT TADEUSZ2020-11-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-11-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-11-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSTRZYŃSKI2020-11-12 do dziś
2. ImionaROMAN2020-11-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-11-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-11-12 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGONTARSKI2020-11-12 do dziś
2. ImionaPIOTR JANUSZ2020-11-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-11-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-11-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2020-11-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy118 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2020-11-12 do dziś
262 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2020-11-12 do dziś
382 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-11-12 do dziś
493 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2020-11-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów