PROJMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-11 godz. 09:39:02
Numer KRS: 0000868814
Numer REGON: 387482080
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-11-10
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-11-10
Sygnatura akt[GL.X NS-REJ.KRS/14381/20/565]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-11-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPROJMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-11-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-11-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat GLIWICE gmina GLIWICE miejscowość GLIWICE2020-11-10 do dziś
2. Adresmiejscowość GLIWICE ulica UL. LIGOCKA nr domu 17A kod pocztowy 44-105 poczta GLIWICE kraj POLSKA 2020-11-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.10.2020 R., NOTARIUSZ ANNA MAŃKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH, REP. A NR 3471/20202020-11-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-11-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-11-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGWOŹDZIK2020-11-10 do dziś
2. ImionaMACIEJ2020-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały198 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19.800,00 ZŁ2020-11-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-11-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWEINTRITT2020-11-10 do dziś
2. ImionaMACIEJ2020-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały132 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.200,00 ZŁ2020-11-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-11-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego33000,00 ZŁ2020-11-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport130000,00 ZŁ2020-11-10 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-11-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ, ROZPORZĄDZANIA PRAWEM I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z WICEPREZESAM ZARZĄDU LUB PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2020-11-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGWOŹDZIK2020-11-10 do dziś
2. ImionaMACIEJ2020-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-11-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-11-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWEINTRITT2020-11-10 do dziś
2. ImionaMACIEJ2020-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZS ZARZĄDU2020-11-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2020-11-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2020-11-10 do dziś
271 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2020-11-10 do dziś
371 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2020-11-10 do dziś
471 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2020-11-10 do dziś
574 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2020-11-10 do dziś
674 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-11-10 do dziś
741 20 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-11-10 do dziś
843 29 WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2020-11-10 do dziś
943 99 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów