TOWER GOLF CLUB SPORTOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-11-21 godz. 00:20:55
Numer KRS: 0000868797
Numer REGON: 192094710
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-11-12
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-11-12
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/17723/20/58]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-11-12 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 192094710 NIP 58513686132020-11-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTOWER GOLF CLUB SPORTOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-11-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-11-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-11-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSKI gmina TRĄBKI WIELKIE miejscowość ZASKOCZYN2020-11-12 do dziś
2. Adresmiejscowość ZASKOCZYN nr domu 50 kod pocztowy 83-041 poczta MIERZESZYN kraj POLSKA 2020-11-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.09.2020 ROKU (REP A NR 6058/2020) SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA EWĘ MACIEJEWSKĄ - CHOMIUK, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, ULICA RAJSKA 8/632020-11-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-11-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-11-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-11-12 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI „TOWER GOLF CLUB” SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WZASKOCZYNIE W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZJANEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI „TOWER GOLF CLUB” SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZASKOCZYNIE Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2020 ROKU W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI „TOWER GOLF CLUB” SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZASKOCZYNIE W SPÓŁKĘ TOWER GOLF CLUB SPORTOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZASKOCZYNIE, OBJĘTA PROTOKOŁEM SPORZĄDZONYM W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO REP. A NR 6058/2020 PRZEZ NOTARIUSZA EWĘ MACIEJEWSKĄ-CHOMIUK, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W GDAŃSKU, UL. RAJSKA 8/63.2020-11-12 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma„TOWER GOLF CLUB” SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA,2020-11-12 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-11-12 do dziś
3. Numer w rejestrze0000186943 2020-11-12 do dziś
5. Numer REGON1920947102020-11-12 do dziś
6. Numer NIP58513686132020-11-12 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARSZAŁKOWSKA2020-11-12 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA BARBARA2020-11-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON520710051852020-11-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały13.338 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.333.800,00 ZŁOTYCH2020-11-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-11-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMISCHKE2020-11-12 do dziś
2. ImionaEDWIN2020-11-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON501224045982020-11-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały81.162 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.116.200,00 ZŁOTYCH2020-11-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-11-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego11400000,00 ZŁ2020-11-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-11-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI2020-11-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSTRZYŃSKA2020-11-12 do dziś
2. ImionaWARYNIA BLANKA2020-11-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON711021008242020-11-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-11-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-11-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSTRZYŃSKI2020-11-12 do dziś
2. ImionaROMAN2020-11-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON710809031102020-11-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-11-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-11-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy193 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2020-11-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy193 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI2020-11-12 do dziś
293 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2020-11-12 do dziś
355 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2020-11-12 do dziś
479 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-11-12 do dziś
585 59 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-11-12 do dziś
685 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2020-11-12 do dziś
785 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2020-11-12 do dziś
801 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2020-11-12 do dziś
956 10 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2020-11-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów