AKN OFFICE SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2020-11-27 godz. 22:44:20
Numer KRS: 0000868795
Numer REGON: 381291108
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-11-09
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-11-09
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/19681/20/223]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2020-11-09 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 381291108 NIP 95524803912020-11-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAKN OFFICE SPÓŁKA AKCYJNA2020-11-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-11-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-11-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2020-11-09 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. TEOFILA FIRLIKA nr domu 41 kod pocztowy 71-637 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2020-11-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1AKT NOTARIALNY Z DNIA 2 PAŹDZIERNIKA 2020 R., REP. A NR 4668/2020, NOTARIUSZ ALEKSANDRA IZABELA BUCHANIEWICZ - RYDYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE2020-11-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-11-09 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2020-11-09 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2020-11-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-11-09 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale2 PAŹDZIERNIKA 2020 R. UCHWAŁA ZGROMADZENIE AKN OFFICE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ O PRZEKSZTAŁCENIU TEJ SPÓŁKI W AKN OFFICE SPÓŁKĘ AKCYJNĄ (AKT NOTARIALNY Z DNIA 2 PAŹDZIERNIKA 2020 R., REP. A NR 4668/2020, NOTARIUSZ ALEKSANDRA IZABELA BUCHANIEWICZ - RYDYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE)2020-11-09 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAKN OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,2020-11-09 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-11-09 do dziś
3. Numer w rejestrze0000748333 2020-11-09 do dziś
5. Numer REGON3812911082020-11-09 do dziś
6. Numer NIP95524803912020-11-09 do dziś
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego550000,00 ZŁ2020-11-09 do dziś
2. Wysokość kapitału docelowego550000,00 ZŁ2020-11-09 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji55002020-11-09 do dziś
4. Wartość nominalna akcji100,00 ZŁ2020-11-09 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego50000,00 ZŁ2020-11-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
11. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty500000,00 ZŁ2020-11-09 do dziś
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2020-11-09 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii5002020-11-09 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2020-11-09 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2020-11-09 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii50002020-11-09 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane5000 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH ZGODNIE Z §4 UST.1 PKT 2 STATUTU2020-11-09 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2020-11-09 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-11-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2020-11-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBŁOŃSKI2020-11-09 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW KRZYSZTOF2020-11-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-11-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-11-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2020-11-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBŁOŃSKI2020-11-09 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN2020-11-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-11-09 do dziś
21. NazwiskoDRABCZYK BŁOŃSKA2020-11-09 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2020-11-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-11-09 do dziś
31. NazwiskoCHOLEWA2020-11-09 do dziś
2. ImionaARTUR2020-11-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-11-09 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-11-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-11-09 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-11-09 do dziś
373 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2020-11-09 do dziś
482 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2020-11-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów