DREWTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-12-02 godz. 16:08:32
Numer KRS: 0000868756
Numer REGON: 382717124
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-11-10
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-11-10
Sygnatura akt[TO.VII NS-REJ.KRS/7940/20/692]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-11-10 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 382717124 NIP 87927107432020-11-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDREWTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-11-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-11-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat TORUŃ gmina TORUŃ miejscowość TORUŃ2020-11-10 do dziś
2. Adresmiejscowość TORUŃ ulica UL. JAKUBA SULECKIEGO nr domu 4C nr lokalu 31 kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ kraj POLSKA 2020-11-10 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@DREWTOR.PL2020-11-10 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.DREWTOR.PL2020-11-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.03.2020 R., REP.A NR 2234/2020; NOTARIUSZ KRYSTIAN BUSZMAN; KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU2020-11-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-11-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-11-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2020-11-10 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleDREWTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POWSTAJE W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ DREWTOR MICHAŁ AFFELT ŁUKASZ GĘBKA SPÓŁKA CYWILNA Z SIEDZIBĄ POD ADRESEM: 87-100 TORUŃ, UL. SULECKIEGO 4 C LOK.31. WSZYSCY WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ (WSZYSCY SĄ UPRAWNIENI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI CYWILNEJ I PROWADZENIA JEJ SPRAW), TJ. MICHAŁ TOMASZ AFFELT (SYN MARKA I ANNY, ZAMIESZKAŁY W 87-100 TPRUŃ, UL. SULECKIEGO 4C LOK.31, PESEL 80032604238) I ŁUKASZ GĘBKA (SYN ADAMA I ZOFII, ZAMIESZKAŁY W 87-100 TORUŃ, UL. KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO 16 LOK. 9, PESEL 85101709618), PODJĘLI UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ POD FIRMĄ DREWTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W TORUNIU W DNIU 30 MARCA 2020 R. PRZED NOTARIUSZEM KRYSTIANEM BUSZMANEM, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. PLAC RAPACKIEGO NR 2, 87-100 TORUŃ (AKT NOTARIALNY REPOZYTORIUM A NUMER 2234/2020).2020-11-10 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAFFELT2020-11-10 do dziś
2. ImionaMICHAŁ TOMASZ2020-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON800326042382020-11-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2020-11-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-11-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGĘBKA2020-11-10 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2020-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON851017096182020-11-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2020-11-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-11-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2020-11-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-11-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2020-11-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaAFFELT2020-11-10 do dziś
2. ImionaMICHAŁ TOMASZ2020-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON800326042382020-11-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-11-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-11-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGĘBKA2020-11-10 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2020-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON851017096182020-11-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-11-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-11-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy116 2 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA, KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2020-11-10 do dziś
231 0 PRODUKCJA MEBLI2020-11-10 do dziś
343 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2020-11-10 do dziś
443 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2020-11-10 do dziś
543 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2020-11-10 do dziś
647 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2020-11-10 do dziś
755 2 OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2020-11-10 do dziś
856 1 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2020-11-10 do dziś
977 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów