ARUEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-12-02 godz. 16:08:32
Numer KRS: 0000868752
Numer REGON: 385620833
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-11-10
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-11-10
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/39057/20/74]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-11-10 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 385620833 NIP 53117078622020-11-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARUEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-11-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-11-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat NOWODWORSKI gmina NOWY DWÓR MAZOWIECKI miejscowość NOWY DWÓR MAZOWIECKI2020-11-10 do dziś
2. Adresmiejscowość NOWY DWÓR MAZOWIECKI ulica UL. ŁĘCZNA nr domu 49 kod pocztowy 05-100 poczta NOWY DWÓR MAZOWIECKI kraj POLSKA 2020-11-10 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejARUELGROUP@GMAIL.COM2020-11-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1DATA SPORZĄDZENIA AKTU NOTARIALNEGO PRZED NOTARIUSZEM KRZYSZTOFEM BIERNACKIM Z KANCELARII NOTARIALNEJ MARCIN MIERZWA, KRZYSZTOF BIERNACKI, NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE W DNIU 20.02.2020 ROKU REPERTORIUM A NR 1927/2020. W DNIU 28.08.2020 ROKU SPORZĄDZONO AKT NOTARIALNY ZMIANĘ UMOWY SPÓŁKI PRZED NOTARIUSZEM KRZYSZTOFEM BIERNACKIM Z KANCELARII NOTARIALNEJ MARCIN MIERZWA, KRZYSZTOF BIERNACKI, NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA,KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE REPERTORIUM A NR 7758/2020, W KTÓREJ ZMIENIONO W UMOWIE SPÓŁKI Z DNIA 20.02.2020R. REPERTORIUM A NR 1927/2020 NUMERY PARAGRAFÓW §10, §15, §16, §17, §18, §19, §20, §21, §22, §23, §24, §25, §26, §27, §28, §29 ORAZ USUNIĘTO §30.2020-11-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-11-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-11-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALISZKIEWICZ2020-11-10 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ARKADIUSZ2020-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON740525009552020-11-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.550,00 ZŁ2020-11-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-11-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2020-11-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-11-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2020-11-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALISZKIEWICZ2020-11-10 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ARKADIUSZ2020-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON740525009552020-11-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-11-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2020-11-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy169 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2020-11-10 do dziś
271 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2020-11-10 do dziś
385 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2020-11-10 do dziś
462 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2020-11-10 do dziś
562 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2020-11-10 do dziś
672 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2020-11-10 do dziś
761 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI2020-11-10 do dziś
826 30 Z PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO2020-11-10 do dziś
962 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2020-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów