123LIGHT.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-11-27 godz. 22:44:20
Numer KRS: 0000868734
Numer REGON: 387502010
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-11-13
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-11-13
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/29814/20/388]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-11-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa123LIGHT.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-11-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-11-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2020-11-13 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. WICI nr domu 2 nr lokalu 34 kod pocztowy 91-150 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2020-11-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki122.10.2020 R., REPERTORIUM A NR 19337/2020, NOTARIUSZ MAŁGORZATA NIERYCHŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI2020-11-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-11-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma123LIGHT.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3873014632020-11-13 do dziś
4. Numer KRS0000864994 2020-11-13 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRATAJCZYK2020-11-13 do dziś
2. ImionaKONRAD2020-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON781109077752020-11-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-11-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-11-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-11-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-11-13 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-11-13 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2020-11-13 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10.000,00 ZŁ2020-11-13 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10.000,00 ZŁ2020-11-13 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-11-13 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRATAJCZYK2020-11-13 do dziś
2. ImionaWALDEMAR KRZYSZTOF2020-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON861126123792020-11-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-11-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-11-13 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-11-13 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2020-11-13 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10.000,00 ZŁ2020-11-13 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10.000,00 ZŁ2020-11-13 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-11-13 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-11-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ. JEŻELI KOMPLEMENTARIUSZEM JEST OSOBA PRAWNA BĄDŹ OKREŚLONA W KODEKSIE SPÓŁEK HANDLOWYCH SPÓŁKA OSOBOWA, REPEREZENTUJE ONA SPÓŁKĘ STOSOWNIE DO ZASAD REPREZENTACJI DOTYCZĄCYCH TEJ OSOBY PRAWNEJ, BĄDŹ SPÓŁKI OSOBOWEJ.2020-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firma123LIGHT.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3873014632020-11-13 do dziś
4. Numer KRS0000864994 2020-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy182 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-11-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2020-11-13 do dziś
211 PRODUKCJA NAPOJÓW2020-11-13 do dziś
314 PRODUKCJA ODZIEŻY2020-11-13 do dziś
431 PRODUKCJA MEBLI2020-11-13 do dziś
555 ZAKWATEROWANIE2020-11-13 do dziś
649 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2020-11-13 do dziś
756 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2020-11-13 do dziś
861 TELEKOMUNIKACJA2020-11-13 do dziś
986 OPIEKA ZDROWOTNA2020-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów