FUNDACJA EUROREAKTYWACJA

Stan na dzień 2020-12-04 godz. 14:18:04
Numer KRS: 0000868196
Numer REGON: 387483990
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-11-10
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-11-10
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/20761/20/50]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2020-11-10 do dziś
3. NazwaFUNDACJA EUROREAKTYWACJA2020-11-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-11-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat PILSKI gmina PIŁA miejscowość PIŁA2020-11-10 do dziś
2. Adresmiejscowość PIŁA ulica UL. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI nr domu 5 nr lokalu 1 kod pocztowy 64-920 poczta PIŁA kraj POLSKA 2020-11-10 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu104.09.2020R. ZMIANA Z DNIA 29.10.2020R W: §20 UST. 3 /DODANY/2020-11-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2020-11-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-11-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU FUNDACJI WE WSZYSTKICH SPRAWACH W TYM W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU FUNDACJI WE WSZYSTKICH SPRAWACH W TYM W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2020-11-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2020-11-10 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2020-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON012807078302020-11-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA FUNDACJI2020-11-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2020-11-10 do dziś
2. ImionaURSZULA2020-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON900120147242020-11-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTROWSKI2020-11-10 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2020-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON760617020562020-11-10 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-11-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-11-10 do dziś
278 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2020-11-10 do dziś
374 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-11-10 do dziś
485 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2020-11-10 do dziś
585 53 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU2020-11-10 do dziś
685 59 A NAUKA JEZYKÓW OBCYCH2020-11-10 do dziś
785 10 Z WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE2020-11-10 do dziś
888 91 Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI2020-11-10 do dziś
996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów