KŁOSOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-11-26 godz. 13:10:50
Numer KRS: 0000868133
Numer REGON: 385846690
Numer NIP: 6511736515
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-11-10
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2021-10-13
Sygnatura akt[RDF/349043/21/424]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-11-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKŁOSOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-11-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-11-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat ŻORY gmina ŻORY miejscowość ŻORY2020-11-10 do dziś
2. Adresmiejscowość ŻORY ulica UL. GAJOWA nr domu 62 kod pocztowy 44-240 poczta ŻORY kraj POLSKA 2020-11-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki124.09.2020 R., NOTARIUSZ DAMIAN PASICH, KANCELARIA NOTARIALNA W JASTRZĘBIU-ZDROJU, REP. A NR 5734/2020; 12.10.2020 R., NOTARIUSZ DAMIAN PASICH, KANCELARIA NOTARIALNA W JASTRZĘBIU-ZDROJU, REP. A NR 6245/2020 - ZMIENIONO: §2 PKT 2 (PONOWNE PRZYJĘCIE CAŁEGO BRZMIENIA UMOWY SPÓŁKI)2020-11-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-11-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-11-10 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW KŁOSOK 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2020 R. (REP. A NR 5734/2020) O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI NA PODSTAWIE ART. 575 W ZW. Z ART.562 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH W SPÓŁKĘ KŁOSOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ZGODNIE Z PLANEM PRZEKSZTAŁCENIA Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2020 R., ZMIENIONA UCHWAŁĄ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW KŁOSOK 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2020 R.(REP. A NR 6245/2020)2020-11-10 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaKŁOSOK 1, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-11-10 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-11-10 do dziś
3. Numer w rejestrze0000835523 2020-11-10 do dziś
5. Numer REGON3858466902020-11-10 do dziś
6. Numer NIP65117365152020-11-10 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKŁOSOK2020-11-10 do dziś
2. ImionaANDRZEJ TOMASZ2020-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-11-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-11-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-11-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-11-10 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-11-10 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej50.000,00 ZŁ2020-11-10 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego4.950,00 ZŁ2020-11-10 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-11-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego4.950,00 ZŁ2020-11-10 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-11-10 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKŁOSOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3834205152020-11-10 do dziś
4. Numer KRS0000787577 2020-11-10 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-11-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-11-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI ORAZ DO REPREZENTACJI SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ2020-11-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKŁOSOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3834205152020-11-10 do dziś
4. Numer KRS0000787577 2020-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI2020-11-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy149 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2020-11-10 do dziś
277 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-11-10 do dziś
343 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-11-10 do dziś
443 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2020-11-10 do dziś
543 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2020-11-10 do dziś
645 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2020-11-10 do dziś
745 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-11-10 do dziś
877 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2020-11-10 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.10.2021 okres OD 24.03.2020 DO 31.10.20202021-10-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 24.03.2020 DO 31.10.20202021-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów