SALESBOOK SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2020-12-01 godz. 12:33:38
Numer KRS: 0000867947
Numer REGON: 364422265
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-11-10
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-11-10
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/14349/20/489]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2020-11-10 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 364422265 NIP 51703751962020-11-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSALESBOOK SPÓŁKA AKCYJNA2020-11-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-11-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZÓW gmina RZESZÓW miejscowość RZESZÓW2020-11-10 do dziś
2. Adresmiejscowość RZESZÓW ulica AL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO nr domu 32 kod pocztowy 35-001 poczta RZESZÓW kraj POLSKA 2020-11-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu125.08.2020 R., REP. A NR 3018/2020, NOTARIUSZ MAGDALENA GAŁWIACZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2020-11-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-11-10 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?TAK2020-11-10 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2020-11-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-11-10 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ SALESBOOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ POD FIRMĄ SALESBOOK SPÓŁKA AKCYJNA, 25.08.2020 R. - UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SALESBOOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE Z DNIA 25.08.2020 R. W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ, ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZ MAGDALENĘ GAŁWIACZEK PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY UL. GORASZEWSKIEJ 31 LOK. 12 W WARSZAWIE, REP. A NR 3018/2020.2020-11-10 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaSALESBOOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,2020-11-10 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-11-10 do dziś
5. Numer REGON3644222652020-11-10 do dziś
6. Numer NIP51703751962020-11-10 do dziś
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100450,00 ZŁ2020-11-10 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji10045002020-11-10 do dziś
4. Wartość nominalna akcji0,10 ZŁ2020-11-10 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego100450,00 ZŁ2020-11-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiSERIA A2020-11-10 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii5782002020-11-10 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2020-11-10 do dziś
21. Nazwa serii akcjiSERIA B2020-11-10 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii4263002020-11-10 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane426.300 UPRZYWILEJOWANYCH CO DO PODZIAŁU MAJĄTKU SPÓŁKI W PRZYPADKU LIKWIDACJI SPÓŁKI2020-11-10 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2020-11-10 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-11-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, Z TYM ZASTRZEŻENIEM, ŻE W PRZYPADKU POWOŁANIA WICEPREZESA ZARZĄDU DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WICEPREZESA ZARZĄDU WRAZ Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU (W TYM PREZESEM ZARZĄDU).2020-11-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACIAK2020-11-10 do dziś
2. ImionaJACEK MARCIN2020-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON760515018142020-11-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-11-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2020-11-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoJĘDRASZAK2020-11-10 do dziś
2. ImionaNICOLAS DAVID GHISLAIN2020-11-10 do dziś
21. NazwiskoŁUGOWSKI2020-11-10 do dziś
2. ImionaROBERT2020-11-10 do dziś
3. Numer PESEL751206163182020-11-10 do dziś
31. NazwiskoDUDEK2020-11-10 do dziś
2. ImionaKUBA2020-11-10 do dziś
3. Numer PESEL910917133392020-11-10 do dziś
41. NazwiskoKULKA2020-11-10 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2020-11-10 do dziś
3. Numer PESEL751231080742020-11-10 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2020-11-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2020-11-10 do dziś
262 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2020-11-10 do dziś
358 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2020-11-10 do dziś
462 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2020-11-10 do dziś
563 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2020-11-10 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów