DORADZTWO BIZNESOWE GOŚCINIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Stan na dzień 2020-11-21 godz. 00:20:55
Numer KRS: 0000867920
Numer REGON: 387483116
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-11-10
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-11-10
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/23193/20/422]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2020-11-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDORADZTWO BIZNESOWE GOŚCINIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2020-11-10 do dziś
4. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-11-10 do dziś
5. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat LESZNO gmina LESZNO miejscowość LESZNO2020-11-10 do dziś
2. Adresmiejscowość LESZNO ulica UL. GEODETÓW nr domu 1 kod pocztowy 64-100 poczta LESZNO kraj POLSKA 2020-11-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu121.10.2020R., NOTARIUSZ KAROL GOŹDZIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W LESZNIE, REP. A NR 16262/2020.2020-11-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-11-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane komplementariuszy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŚCINIAK2020-11-10 do dziś
2. ImionaPATRYK ADAM2020-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON801217046582020-11-10 do dziś
5. Czy komplementariusz pozostaj w związku małżeńskim?TAK2020-11-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-11-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-11-10 do dziś
8. Czy komplementariusz ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-11-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŚCINIAK2020-11-10 do dziś
2. ImionaMACIEJ2020-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON830920057912020-11-10 do dziś
5. Czy komplementariusz pozostaj w związku małżeńskim?TAK2020-11-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-11-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-11-10 do dziś
8. Czy komplementariusz ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-11-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2020-11-10 do dziś
2. Liczba akcji wszyskich emisji502020-11-10 do dziś
3. Wartość nominalna akcji1000,00 ZŁ2020-11-10 do dziś
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego50000,00 ZŁ2020-11-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Sposób reprezentacji spółkiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOM. KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY MA PRAWO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.2020-11-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŚCINIAK2020-11-10 do dziś
2. ImionaPATRYK ADAM2020-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON801217046582020-11-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŚCINIAK2020-11-10 do dziś
2. ImionaMACIEJ2020-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON830920057912020-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-11-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2020-11-10 do dziś
263 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2020-11-10 do dziś
366 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2020-11-10 do dziś
470 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2020-11-10 do dziś
578 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2020-11-10 do dziś
678 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2020-11-10 do dziś
782 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2020-11-10 do dziś
882 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-11-10 do dziś
985 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów