SPAW-TOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-12-02 godz. 16:08:32
Numer KRS: 0000867781
Numer REGON: 387511640
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-11-16
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-11-16
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/18090/20/466]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-11-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSPAW-TOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-11-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-11-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat SOPOT gmina SOPOT miejscowość SOPOT2020-11-16 do dziś
2. Adresmiejscowość SOPOT ulica UL. PODJAZD nr domu 1 nr lokalu 2 kod pocztowy 81-805 poczta SOPOT kraj POLSKA 2020-11-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.10.2020R., REP. A NR 6438/2020, NOTARIUSZ ELŻBIETA JUREWICZ - SZULC Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU, 22.10.2020R., REP. A NR 6473/2020, NOTARIUSZ ELŻBIETA JUREWICZ - SZULC Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU, ZM. § 3, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI2020-11-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-11-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-11-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMANDALYNA2020-11-16 do dziś
2. ImionaMARYNA2020-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON880324189612020-11-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały92 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.600,00 ZŁ2020-11-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-11-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2020-11-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-11-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU NIEZALEŻNIE OD PEŁNIONEJ W TYM ZARZĄDZIE FUNKCJI JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.2020-11-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMANDALYNA2020-11-16 do dziś
2. ImionaMARYNA2020-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON880324189612020-11-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymVICEPREZES ZARZĄDU2020-11-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-11-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaIVANENKO2020-11-16 do dziś
2. ImionaANATOLII2020-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON920813164392020-11-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-11-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2020-11-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy120 5 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH2020-11-16 do dziś
225 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2020-11-16 do dziś
325 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2020-11-16 do dziś
425 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-11-16 do dziś
531 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH2020-11-16 do dziś
631 02 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH2020-11-16 do dziś
742 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2020-11-16 do dziś
843 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2020-11-16 do dziś
943 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2020-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów