WK CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-12-04 godz. 14:18:04
Numer KRS: 0000867608
Numer REGON: 387493735
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-11-10
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-11-10
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/17994/20/908]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-11-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaWK CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-11-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-11-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDYNIA gmina GDYNIA miejscowość GDYNIA2020-11-10 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica UL. JOACHIMA JOACHIMCZYKA nr domu 7 kod pocztowy 81-577 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2020-11-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki119.10.2020R., NOTARIUSZ PRZEMYSŁAW KOLBUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI, REP. A NR 4333/20202020-11-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-11-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZUSTAK2020-11-10 do dziś
2. ImionaWIKTOR MAREK2020-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON800425011302020-11-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-11-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-11-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-11-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-11-10 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-11-10 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2020-11-10 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.000,00 ZŁ2020-11-10 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-11-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.000,00 ZŁ2020-11-10 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-11-10 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWK CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3872953142020-11-10 do dziś
4. Numer KRS0000864508 2020-11-10 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-11-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIECIELSKI2020-11-10 do dziś
2. ImionaKRYSTIAN KRZYSZTOF2020-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON900204103322020-11-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-11-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-11-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-11-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-11-10 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-11-10 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2020-11-10 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.000,00 ZŁ2020-11-10 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-11-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.000,00 ZŁ2020-11-10 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-11-10 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-11-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW STOSUNKACH ZEWNĘTRZNYCH W ZAKRESIE WSZYSTKICH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKĘ REPREZENTOWAĆ BĘDZIE WSPÓLNIK KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.2020-11-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWK CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3872953142020-11-10 do dziś
4. Numer KRS0000864508 2020-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSZUSTAK2020-11-10 do dziś
2. ImionaWIKTOR MAREK2020-11-10 do dziś
3. Numer PESEL800425011302020-11-10 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA I JENOOSOBOWA2020-11-10 do dziś
21. NazwiskoDZIECIELSKI2020-11-10 do dziś
2. ImionaKRYSTIAN KRZYSZTOF2020-11-10 do dziś
3. Numer PESEL900204103322020-11-10 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA I JENOOSOBOWA2020-11-10 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2020-11-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2020-11-10 do dziś
243 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2020-11-10 do dziś
343 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2020-11-10 do dziś
443 31 Z TYNKOWANIE2020-11-10 do dziś
543 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2020-11-10 do dziś
643 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2020-11-10 do dziś
743 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2020-11-10 do dziś
841 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-11-10 do dziś
981 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2020-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów