„A&M” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000867564
Numer REGON: 387423025
Numer NIP: 6272769611
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-11-02
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2023-09-21
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/21717/22/928]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-11-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-11-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-11-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-11-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat ŚWIĘTOCHŁOWICE gmina ŚWIĘTOCHŁOWICE miejscowość ŚWIĘTOCHŁOWICE2020-11-02 do dziś
2. Adresmiejscowość ŚWIĘTOCHŁOWICE kraj POLSKA 2023-09-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.07.2020 R., NOTARIUSZ AGATA JUCHA, KANCELARIA NOTARIALNA AGATA JUCHA, REP. A NR 2212/2020; 12.02.2020 R., NOTARIUSZ AGATA JUCHA, KANCELARIA NOTARIALNA AGATA JUCHA, REP. A NR 3383/2020 - ZMIANA UMOWY SPÓŁKI - ZMIANA §3 PKT 12020-11-02 do dziś
213.01.2021R., REP A NR 37/2021, NOTARIUSZ AGATA JUCHA, KANCELARIA NOTARIALNA W BYTOMIU, UL.PIEKARSKA 11/1, ZMIENIONO: § 1 UST.2, § 10, § 13, § 15, SKREŚLONO W CAŁOŚCI § 14, ZMIANA NUMERACJI PARAGRAFÓW W ZWIĄZKU Z WYKREŚLENIEM § 142021-03-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-11-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-11-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBABIAK2020-11-02 do dziś
2. ImionaANNA2020-11-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4500 ZŁOTYCH2020-11-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-11-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBABIAK2020-11-02 do dziś
2. ImionaMICHAŁ KRZYSZTOF2020-11-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 ZŁOTYCH2020-11-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-11-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2020-11-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-11-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO CZŁONKOWIE ZARZĄDU UPRAWNIENI SĄ DO DWUOSOBOWEGO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI2020-11-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBABIAK2020-11-02 do dziś
2. ImionaANNA2020-11-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-11-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-11-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy196 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2020-11-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2020-11-02 do dziś
285 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-11-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów