CZABAŃSKI GAŁUSZYŃSKI I PARTNERZY KANCELARIA PRAWNA SPÓŁKA PARTNERSKA

Stan na dzień 2021-05-11 godz. 09:39:02
Numer KRS: 0000867465
Numer REGON: 360754007
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-11-12
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-11-12
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/61893/20/15]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA PARTNERSKA2020-11-12 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 360754007 NIP 95123884372020-11-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCZABAŃSKI GAŁUSZYŃSKI I PARTNERZY KANCELARIA PRAWNA SPÓŁKA PARTNERSKA2020-11-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-11-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-11-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-11-12 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica RONDO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH nr domu 1 kod pocztowy 00-124 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-11-12 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKANCELARIA@CG-LAWFIRM.PL2020-11-12 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.CZABANSKI-GALUSZYNSKI.COM2020-11-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki112.10.2020 R., REP. A NR 1853/2020, NOTARIUSZ AGNIESZKA FIGARSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2020-11-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-11-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-11-12 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ W SPÓŁKĘ PARTNERSKĄ, NA MOCY UCHWAŁY NR 1 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CZABAŃSKI GAŁUSZYŃSKI I PARTNERZY KANCELARIA PRAWNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ZAWARTEJ W AKCIE NOTARIALNYM Z DNIA 12.10.2020 R., REP. AKT. A NR 1850/20202020-11-12 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaCZABAŃSKI GAŁUSZYŃSKI I PARTNERZY KANCELARIA PRAWNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-11-12 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-11-12 do dziś
3. Numer w rejestrze0000735501 2020-11-12 do dziś
5. Numer REGON3607540072020-11-12 do dziś
6. Numer NIP95123884372020-11-12 do dziś
Rubryka 7 - Dane partnerów
1
1. NazwiskoCZABAŃSKI CZABAN2020-11-12 do dziś
2. ImionaJACEK SŁAWOMIR2020-11-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-11-12 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2020-11-12 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-11-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-11-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-11-12 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-11-12 do dziś
2
1. NazwiskoGAŁUSZYŃSKI2020-11-12 do dziś
2. ImionaPIOTR MARIAN2020-11-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-11-12 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?TAK2020-11-12 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-11-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-11-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-11-12 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-11-12 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuPARTNERZY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-11-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2020-11-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę lub osób wchodzących w skład zarządu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAŁUSZYŃSKI2020-11-12 do dziś
2. ImionaPIOTR MARIAN2020-11-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-11-12 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2020-11-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-11-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów