BOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-24 godz. 00:07:09
Numer KRS: 0000867201
Numer REGON: 387438819
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-10-28
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2022-08-09
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/11917/22/123]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-10-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-10-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-10-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-10-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat OLKUSKI gmina OLKUSZ miejscowość WITERADÓW2020-10-28 do dziś
2. Adresmiejscowość WITERADÓW nr domu 12 kod pocztowy 32-300 poczta OLKUSZ kraj POLSKA 2020-10-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.10.2020R2020-10-28 do dziś
225-05-2022 R.; NOTARIUSZ DARIUSZ KLIMONDA, PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KRAKOWIE PRZY ULICY WIELICKIEJ NR 30; REPERTORIUM A NR 3948 / 2022; NUMERY ZMIENIONYCH, DODANYCH, USUNIĘTYCH PARAGRAFÓW (INNYCH JEDNOSTEK REDAKCYJNYCH): - W § 4 UMOWY SPÓŁKI PO PKT 10) DODAJE SIĘ PKT 11) 15); - W § 8 UMOWY SPÓŁKI PO UST. 3 DODAJE SIĘ UST. 4 - 6; - § 10 UMOWY SPÓŁKI OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE; - § 13 UMOWY SPÓŁKI OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE; - § 16 UMOWY SPÓŁKI OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE;2022-08-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-10-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-10-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAJĄC2020-10-28 do dziś
2. ImionaBOGUMIŁ2020-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5400,00 ZŁ2020-10-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-10-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAJĄC2020-10-28 do dziś
2. ImionaALICJA GENOWEFA2020-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 600,00 ZŁ2020-10-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-10-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2020-10-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-10-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2020-10-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAJĄC2020-10-28 do dziś
2. ImionaBOGUMIŁ2020-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-10-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-10-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAJĄC2020-10-28 do dziś
2. ImionaALICJA GENOWEFA2020-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-10-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-10-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-10-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-10-28 do dziś
243 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2020-10-28 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-10-28 do dziś
468 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2020-10-28 do dziś
571 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2020-10-28 do dziś
673 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2020-10-28 do dziś
774 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2020-10-28 do dziś
881 2 SPRZĄTANIE OBIEKTÓW2020-10-28 do dziś
985 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-10-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów