M KRUPA I PARTNERZY SPÓŁKA PARTNERSKA

Stan na dzień 2020-11-21 godz. 00:20:55
Numer KRS: 0000866739
Numer REGON: 361417565
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-11-16
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-11-16
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/23745/20/225]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA PARTNERSKA2020-11-16 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 361417565 NIP 95427549872020-11-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaM KRUPA I PARTNERZY SPÓŁKA PARTNERSKA2020-11-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-11-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE2020-11-16 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica UL. STAROMIEJSKA nr domu 7 nr lokalu 402B kod pocztowy 40-013 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2020-11-16 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKANCELARIA@MALEGAL.PL2020-11-16 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.MALEGAL.PL2020-11-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 23 LIPCA 2020R.2020-11-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-11-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-11-16 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI M KRUPA I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA W M KRUPA I PARTNERZY SPÓŁKA PARTNERSKA NA PODSTAWIE ART.551-570 I 581-584 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW M KRUPA I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z DNIA 23 LIPCA 2020R.2020-11-16 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaM KRUPA I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-11-16 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-11-16 do dziś
3. Numer w rejestrze0000768542 2020-11-16 do dziś
5. Numer REGON3614175652020-11-16 do dziś
6. Numer NIP95427549872020-11-16 do dziś
Rubryka 7 - Dane partnerów
1
1. NazwiskoSAWARSKA2020-11-16 do dziś
2. ImionaMONIKA2020-11-16 do dziś
3. Numer PESEL790401099072020-11-16 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2020-11-16 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-11-16 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-11-16 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuPARTNERZY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-11-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY PARTNER MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH POWODUJĄCYCH ROZPORZĄDZENIE MIENIEM O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 5 000,00ZŁ BRUTTO LUB ZOBOWIĄZANIA SIĘ DO ŚWIADCZENIA USŁUG NA KWOTĘ PONAD 20 000,00ZŁ WYMAGANA JEST ZGODA DWÓCH PARTNERÓW.2020-11-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę lub osób wchodzących w skład zarządu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAWARSKA2020-11-16 do dziś
2. ImionaMONIKA2020-11-16 do dziś
3. Numer PESEL790401099072020-11-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUPA2020-11-16 do dziś
2. ImionaBARTOSZ2020-11-16 do dziś
3. Numer PESEL860707116772020-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2020-11-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów