CUPRUMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000866440
Numer REGON: 387121086
Numer NIP: 8863014118
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-11-03
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2022-06-06
Sygnatura akt[RDF/386207/22/99]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-11-03 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 387121086 NIP 88630141182020-11-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUPRUMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-11-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-11-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-11-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WAŁBRZYSKI gmina CZARNY BÓR miejscowość CZARNY BÓR2020-11-03 do dziś
2. Adresmiejscowość CZARNY BÓR ulica UL. KAMIENNOGÓRSKA nr domu 13 kod pocztowy 58-379 poczta CZARNY BÓR kraj POLSKA 2020-11-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1REPERTORIUM A NR 5918/2020 Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2020 ROKU, NOTARIUSZ BOŻENA A. ŁAGODA, KANCELARIA NOTARIALNA W WAŁBRZYCHU PRZY UL. H. SIENKIEWICZA 6/3A 15.10.2020 R., REP. A NR 6524/2020, KANCELARIA NOTARIALNA W WAŁBRZYCHU, UL. H. SIENKIEWICZA 6/3A, NOTRIUSZ BOŻENA A. ŁAGODA ZMIANA §2, §18.2020-11-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-11-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-11-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAZIMIERCZAK2020-11-03 do dziś
2. ImionaKATARZYNA MAŁGORZATA2020-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.000,00 ZŁ (SIEDEM TYSIĘCY)2020-11-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-11-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHOJNA2020-11-03 do dziś
2. ImionaEWA MAŁGORZATA2020-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.500,00 ZŁ (TYSIĄC PIĘĆSET)2020-11-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-11-03 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJÓŹWIAK2020-11-03 do dziś
2. ImionaTOMASZ MAURYCY2020-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.500,00 ZŁ (TYSIĄC PIĘĆSET)2020-11-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-11-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2020-11-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-11-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2020-11-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJÓŹWIAK2020-11-03 do dziś
2. ImionaTOMASZ MAURYCY2020-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-11-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-11-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2020-11-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy163 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2020-11-03 do dziś
263 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2020-11-03 do dziś
363 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-11-03 do dziś
470 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2020-11-03 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-11-03 do dziś
673 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2020-11-03 do dziś
782 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-11-03 do dziś
885 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-11-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów